AktualnoNovice

22.03.2019
Tiskovna konferenca ob predstavitvi poročila o delu za leto 2018
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rajko Knez,  je v petek, 22. 3. 2019, skupaj z generalnim sekretarjem dr. Sebastianom Neradom, na tiskovni konferenci predstavil Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2018.


Predgovor predsednika Ustavnega sodišča

Delo Ustavnega sodišča v letu 2018 je zaznamovalo več okoliščin, ki jih želimo poudariti v letnem poročilu. Prav tako pa ne želimo obiti nekaterih, že v preteklih letih navedenih opozoril, za katerih uresničitev si Ustavno sodišče prizadeva. A najprej osvetlitev pogleda na leto 2018.

Trenutna sestava Ustavnega sodišča se je spremenila tik pred koncem leta, ko je sodnici in predsednici dr. Jadranki Sovdat prenehal mandat in se je sodnikom pridružila dr. Katja Šugman Stubbs. Z drugimi besedami, Ustavno sodišče se je po menjavah šestih sodnikov v letih 2016 in 2017 ustalilo. Podobno velja ugotoviti tudi za strokovno službo, namreč za svetovalce Ustavnega sodišča, ki se jih je v zadnjih letih prav tako menjalo večje število. Navedeno pomeni, da je sodišče lahko delovalo bolj optimalno in to je razvidno tudi iz statistike. Slednji posvetim nekaj besed v nadaljevanju.

Glede odločanja je morda na mestu, da najprej omenim, da so celotno leto zaznamovale volitve, tako v Državni zbor, Državni svet in občine, uvod vanje pa so bili referendumski spori. Spori, povezani z referendumom o t. i. drugem tiru, in volilni spori so ponovno pokazali, da sodno varstvo na teh področjih ni zadovoljivo urejeno in da je zakonodaja, ki jo je Republika Slovenija na hitro sprejemala ob osamosvojitvi in prehodu v demokratični sistem, ostala pomanjkljiva. Ustrezni mehanizmi sodnega varstva so pomemben sestavni del volilne in referendumske ureditve, zato smo v teh zadevah zakonodajalca opozarjali, da s celovito ureditvijo pravnega varstva na teh področjih ne sme odlašati.

Poleg omenjenih, pa je Ustavno sodišče odločilo še o vrsti drugih ustavnopravnih vprašanj, na primer o načelu enakosti verskih skupnosti, pravnih jamstev in načelu zakonitosti v kazenskem postopku, odškodninah izbrisanih fizičnih oseb, svobodi veroizpovedi in verskem zakolu živali, mejah svobode izražanja, pravice do pietete in osebnih pravicah umrlih, retroaktivnosti zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, zasebnosti kaznivega dejanja osumljenega poslanca, pravici do zasebne lastnine pri infrastrukturnih posegih v prostor, svobodi izražanja pri kritiki sodišč, svobodni gospodarski pobudi pri opravljanju javne zdravstvene službe in o številnih drugih. Najpomembnejše odločitve strnjeno predstavljamo v tem poročilu.

Ustavno sodišče je sicer v letu 2018 rešilo kar 24,1 odstotka več zadev kot leta 2017. Tempo odločanja, s katerim smo sodniki soočeni, je neizprosen in bojim se, da ga iz leta v leto ne bi zmogli. Nekoliko se je sicer podaljšal povprečni čas odločanja glede na leto 2017 (pri četrtini več rešenih zadev), vendar Ustavno sodišče ni popustilo pritisku časa pri skoraj 15 odstotnem večjem pripadu zadev glede na leto 2017. Pri odločanju Ustavnega sodišča ne gre namreč za "dvigovanje rok" pri glasovanju, temveč gre za argumentirano odločanje, vpeto v sistemske okvirje mednarodnega, evropskega in nacionalnega pravnega reda, kjer se v zadeve, prežete z omenjeno kompleksnostjo, poglabljamo tako dolgo, da na sporna vprašanja prepričljivo odgovorimo. Ustavno sodišče zato gotovo ni bilo mišljeno kot sodišče, ki se bo letno vsebinsko ukvarjalo z več kot tisoč primeri (pod pritiskom še večje številke čakajočih) in ki bi bilo pri tem hkrati precedenčno. Menim, da to ni združljivo z nobenim sodiščem, ki ima precedenčno vlogo, ne le Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. Trenutno je kar 588 zadev opredeljenih kot prednostnih, kar element časa odločanja še bolj izpostavlja. Želim poudariti, da si Ustavno sodišče prizadeva reševati zadeve hitro, kolikor časovno zmore, ne da bi se pri tem kakorkoli zapostavljal temeljit vsebinski pristop. 

Podobno kot v preteklih letih je stalnica ta, da se povečuje dejanska in pravna kompleksnost zadev, ki zahtevajo izrazito poglobljene študije. To ni značilna le za abstraktne presoje, to je ocene ustavnosti (predvsem) zakonov, ki jih sprožajo ne samo predlagatelji zahtev (sodišča, vlada, varuh človekovih pravic, občine), ampak tudi posamezniki kot pobudniki. Pogosto kompleksnost zadev, ki posegajo v same sistemske temelje pravne ureditve, izhaja tudi iz ustavnih pritožb.

Ustavno sodišče je zaznalo tudi težavo pri odločanju o prekrških, in sicer pri tistih zadevah, kjer bi sicer zaradi očitnosti kršitve lahko šlo za pomembno pravno vprašanje, če o tem ne bi Ustavno sodišče že odločalo. Precedenčna vloga Ustavnega sodišča, kot jo na področju prekrškov predvideva tudi Zakon o Ustavnem sodišču, ne more pomeniti vedno novega odločanja o istovrstnih pravnih vprašanjih, na katera je Ustavno sodišče že dalo jasen odgovor. Nezadostno upoštevanje precedenčnih odločitev tako povečuje tveganje kršitev, katerih nadzor naj ne bi več sodil med redne naloge Ustavnega sodišča, a pri katerih se vseeno lahko sproži tudi postopek pred ESČP.

Omenil sem tudi, da lahko nekaj opozoril iz preteklih let ponovimo. Med njimi je tudi vprašanje finančne neodvisnosti Ustavnega sodišča. Sporno je, da je ima na finančni položaj Ustavnega sodišča veliko vlogo izvršilna veja oblasti (več o tem pišemo tudi v poglavju o položaju Ustavnega sodišča).

Prav tako lahko ponovimo stališča glede nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča. V letu 2018 se je število teh povečalo za eno odločbo. Vendar pa menim, da o tem ne kaže vedno izgubljati (istih) besed. Številne odločbe Ustavnega sodišča so sicer tudi že v postopku spremembe zakonodaje in se torej lahko pričakuje njihovo uresničitev. Vlada in Državni zbor sta torej aktivna in ignoranca ni vsesplošna. To so pozitivni znaki. Kažejo na to, da je Ustavno sodišče slišano. S tem ne zmanjšujem pomena tega vprašanja in posledic, ki jih ima nespoštovanje ustavnih odločb, a na to problematiko zaradi navedenih okoliščin zrem nekoliko bolj pozitivno.

Datoteke

acrobat Poročilo o delu US 2018
[8,835.95 KB]