Arhiv objav

AktualnoObjaveObjave delovnih mest

17.01.2020
Javna objava delovnega mesta: SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II za določen čas

Objava: 17. 1. 2020
Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 3. 2. 2020.


Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, v skladu z drugo točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU) ter drugo alinejo prvega odstavka 54. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 52/16 in 81/19), objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas
 

SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II  
 
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za:

1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča II:
- univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
- pravniški državni izpit,
- dve (2) leti delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu,
- nižja raven znanja svetovnega jezika,
- usposobljenost za delo z računalnikom.

Pogoja iz druge in tretje alineje te točke izpolnjuje tudi:
- univerzitetni diplomirani pravnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen najmanj magisterij pravnih znanosti in ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na pravniških delih,
- diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen naziv doktor pravnih znanosti in ima najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj na pravniških delih.

Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča II:

1. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
- priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
- poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
- opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
- druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
- da je državljan Republike Slovenije,
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.
        
Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Kandidat, s katerim bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, na delovnem mestu svetovalec Ustavnega sodišča II, ne bo imenovan v naziv. V pogodbi o zaposlitvi se bodo kandidatu določile pravice oziroma dolžnosti glede na naziv svetnik II (47. plačni razred – 2.675,25 EUR). Pravico do izplačila plače v višini 47. plačnega razreda pridobi kandidat postopno, in sicer ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi bo podlaga za izplačilo osnovne plače 46. plačni razred, od 1. 9. 2020 pa bo podlaga za izplačilo osnovne plače 47. plačni razred. 

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
1) fotokopijo diplome,
2) fotokopijo potrdila, da izpolnjuje pogoje iz druge alineje prvega odstavka oziroma drugega odstavka 1. oziroma 2. točke tega javnega natečaja, t. j. fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti oziroma doktoratu pravnih znanosti (v primeru, da je kandidat v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, se to dokazuje s tujo listino o izobraževanju, ki se upošteva v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji),
3) fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
4) fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
5) potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
6) potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja,
7) fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
8) življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje na pravniških delih ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 3. 2. 2020. Ustavno sodišče v postopku izbire ne pozove kandidatov k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc (smiselna uporaba Pravilnika o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev, št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga-Svetovalec US II na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo "ne odpiraj – svetovalec US II". 

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.

VII. Neizbrane kandidate bomo o neizbiri pisno obvestili na podlagi 30. člena ZDR-1.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, predivoma do februarja 2021. 

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javna objava se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 

 

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat

 

 

 

Datoteke

word Vloga - Svetovalec US II - določen čas
[142.85 KB]