Arhiv sej

AktualnoSeje

10.10.2018
Potrjen dnevni red 27. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 10. 2018
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 27. seji z dne 10. 10. 2018 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 26. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 9. 2018 (Su-P-26/18)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (U-I-32/15)

3. Borut Stražišar, Jesenice – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 9/2015 z dne 4. 6. 2015 v zvezi s sklepom Višjega sodišča št. IV Cp 560/2015 z dne 1. 4. 2015 (Pravda, kaznovanje zaradi žalitve sodišča) (Up-793/15)

4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 - ZUS-1) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 - ZPNačrt) (U-I-6/17)

5. Okrožno sodišče v Celju, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 342. člena in prvega odstavka 344. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 - uradno prečiščeno besedilo - ZFPPIPP) (U-I-173/17)

6. Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta v Mariboru, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2017 z dne 23. 1. 2018 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 43/2016 z dne 13. 9. 2017 in odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-270/2012/22 z dne 4. 1. 2016 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-448/18)

7. Mirko Senica, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. III Kp 45435/2013 z dne 6. 2. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. X K 45435/2013 z dne 7. 7. 2017 (Kazenska zadeva, ustavna pritožba zoper sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev dokazov; nujnost kot pogoj za izvedbo hišne preiskave) (Up-897/18)
 
8. Andrea Ganadu, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 169., 178., 378., 400., 403. in 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP)  (U-I-429/18)

Andrea Ganadu, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 18005/2017 z dne 19. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 18005/2017 z dne 13. 11. 2017 (Kazenska zadeva, k.d. goljufije, oškodovanec, pošten postopek, pravica do nepristranskega sodnika, rok za pritožbo, sodni narok, obrazložena sodna odločba, očitek kršitve 14. člena Ustave, pravic iz 22., 23., 25., 26., 32., 33. in 35. člena Ustave ter pravic iz 6., 8., 13., 14. člena EKČP in 1. člena Protokola št. 1 k EKČP) (Up-1026/18)
 
9. Razno
             
 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar