Arhiv sej

AktualnoSeje

09.11.2017
Potrjen dnevni red 29. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 11. 2017
Številka:       Su-P-29/17-4
Datum:          9. 11. 2017

 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 29. seji z dne 09. 11. 2017 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1.        Potrditev zapisnika 28. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 10. 2017 (Su-P-28/17)
 2.        ALTA INVEST d. d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 74/16) (Brez spora, Omejitev stroškov vodenja in nadomestila za vzdrževanje stanja na trgovalnem računu)   (U-I-192/16)

3.        Onisac d. o. o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 200. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)   (U-I-128/17)

Onisac d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 (Insolvenčni postopek, razveljavitev potrjene prisilne poravnave, začetek stečajnega postopka)  (Up-709/17)

AUCTOR d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 56. člena, drugega odstavka 242. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)  (U-I-141/17)

AUCTOR d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 (Insolvenčni postopek, ustavitev postopka prisilne poravnave, začetek stečajnega postopka)   (Up-839/17)

ADRIATIC INVEST d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 56. člena, drugega odstavka 242. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi z 19. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)   (U-I-142/17)
 
ADRIATIC INVEST d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 (Insolvenčni postopek, ustavitev postopka prisilne poravnave, začetek stečajnega postopka)  (Up-838/17)

4.        Metod Ropret, Brezovica pri Ljubljani – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS)   (U-I-205/16)

Janez Sodržnik, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS)              (U-I-206/16)

Bogdan Gabrovec, Slovenj Gradec – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS)      (U-I-207/16)

Matej Erjavec, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS)  (U-I-208/16)

Planinska zveza Slovenije, Ljubljana - poštni predali – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS)   (U-I-209/16)
 
5.        Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za oceno ustavnosti 10., 11., 12., 13., 17., 17.a, 18. in 34. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)  (U-I-120/16)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 77/2015 z dne 30. 3. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 239/2015 z dne  8. 2. 2015 (Drugi upravni spori, varstvo ustavnih pravic (4. člen ZUS-1))   (Up-562/16)
 
6.        Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. in 17.a člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)   (U-I-62/16)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 79/2015 z dne 20. 1. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1609/2014 z dne 17. 2. 2015 (Drugi upravni spori, vpogled v tožilski spis, kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zavrženje tožbe)  (Up-314/16)

7.        Boštjan Zalar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 333/2015 z dne 21. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 880/2015 z dne 19. 8. 2015 (Drugi upravni spori, imenovanje vrhovnega sodnika)  (Up-895/16)

8.        Tatjana Bremec in drugi, Radovljica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 960/2017 z dne 14. 6. 2017 (Izvršba, preizkus skladnosti neposredno izvršljivega notarskega zapisa s prisilnimi predpisi v izvršilnem postopku)   (Up-901/17)
 
9.        Razno
 
 
 
                                                                                                 dr. Sebastian Nerad
                                                                                                   Generalni sekretar