Arhiv sej

AktualnoSeje

04.07.2018
Predlog dnevnega reda 22. seje Ustavnega sodišča, ki bo 5. 7. 2018
Številka: Su-P-22/18-3
Datum: 3. 7. 2018

 

Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 22. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 5. 7. 2018, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 6. 2018 (Su-P-21/18)

2. Vlasta Mrčinko, Ptuj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-6/15)

Vlasta Mrčinko, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 11. 12. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 19. 11. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 10. 10. 2014 (Kazenska zadeva, sklep o začasnem zavarovanju odvzema premoženja nezakonitega izvora) (Up-33/15)

Vlasta Mrčinko, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 17. 11. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 29. 10. 2015 (Kazenska zadeva, podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)) (Up-1003/15)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP) (U-I-176/17)

4. Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Mestno občino Ljubljana in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor (P-2/17)

5. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba) (Up-321/18)

6. Družba Plinovodi d. o. o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in petega odstavka 1.a člena, 3.b, 3.c in 4.a člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 6.a člena, enajstega in dvanajstega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) in 4., 5. in 6. člena Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, št. 47/14) (U-I-95/15)
 
7. Razno
 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar