Arhiv sej

AktualnoSeje

02.07.2019
Predlog dnevnega reda 23. seje Ustavnega sodišča, ki bo 4. 7. 2019
Številka: Su-P-23/19-4
Datum:  2. 7. 2019
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 23. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 4. 7. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 20. 6. 2019 (Su-P-22/19)

2. Daoud Saadaoui, Miklavž pri Ormožu – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I K 34489/2013 z dne 4. 12. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen, priznanje krivde, pravna kvalifikacija, kršitev 14., 22., 23. in 25. člena Ustave) (Up-186/15)
 
3. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 15., 16., 40., drugega odstavka 108. člena, 116. ter četrtega in petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 - ZPIZ-2) ter prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15 - ZPIZ-2B) (U-I-303/18)

4. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo – ZTuj-2) (U-I-59/17)

5. Vito Groznik, Šmartno pri Litiji – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 59652/2012 z dne 8. 4. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 59652/2012 z dne 4. 3. 2016 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 59652/2012 z dne 18. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpd 59652/2012 z dne 21. 3. 2019 (Kazenska zadeva, Predaja obsojenca na podlagi ENPP; sojenje v nenavzočnosti)  (Up-531/19)

6. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 - popr. in 10/17). (Brez spora) (U-I-152/17)

7. Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, stranska denarna kazen) (Up-709/15)

Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, kaznivo dejanje jemanja podkupnine, kazen zapora, stranska denarna kazen) (Up-710/15)

8. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

9. Alex Franc Zoran, Šmarješke Toplice – Pobuda za oceno ustavnosti osmega odstavka 7. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (U-I-151/19)

Alex Franc Zoran, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 831/2019 z dne 15. 5. 2019 v zvezi z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 041-5/2019-10 z dne 13. 5. 2019 (Volitve, vpis v evidenco volilne pravice) (Up-571/19)

Taja Suhadolnik, Šmarješke Toplice – Pobuda za oceno ustavnosti osmega odstavka 7. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (U-I-152/19)

Taja Suhadolnik, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 830/2019 z dne 15. 5. 2019 v zvezi z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 041-6/2019-8 z dne 13. 5. 2019 (Volitve, vpis v evidenco volilne pravice) (Up-574/19)

10. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3., 20., 40. in 95. člena, prvega odstavka 102. člena, prvega in drugega odstavka 103. člena, 104. člena in 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 13/18 - ZJF) (U-I-474/18)

11. INPOS, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 52/2017 z dne 22. 1. 2019 (Gospodarski spor, plačilo odškodnine) (Up-384/19)

12. Unior d.d., Zreče – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 1/2015 z dne 31. 8. 2016 (Drugi upravni spori, varstvo konkurence) (Up-964/16)
 
13. Razno
 
                                                                                             
 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar