Arhiv sej

AktualnoSeje

09.07.2019
Predlog dnevnega reda 24. seje Ustavnega sodišča, ki bo 11. 7. 2019
Številka: Su-P-24/19-3
Datum: 9. 7. 2019
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 24. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 11. 7. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 7. 2019 (Su-P-23/19)

2. Marjetka Podgoršek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2281/2016 z dne 12. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3191 In 1579/2005 z dne 26. 5. 2016 (Izvršba, odlog izvršbe iz posebno upravičenih razlogov, mogoč le enkrat) (Up-793/16)

3. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP) ter prvega, drugega in tretjega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 61. člena, drugega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 63. člena in drugega odstavka 216. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19 - ZNP-1) (U-I-179/19)

A. B. iz C., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 496/2018, II DoR 502/2018 z dne 16. 5. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 65/2018 z dne 17. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z dne 24. 11. 2017 (Nepravda, delni odvzem poslovne sposobnosti) (Up-694/19)

4. Boštjan Štarkl, Krško – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 25/2017 z dne 18. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. St 1389/2016 z dne 2. 12. 2016 in dopolnilnim sklepom istega sodišča št. St 1389/2016 z dne 5. 12. 2016 (Insolvencni postopek, odpust dolga) (Up-321/17)

5. Ivica Kostić, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 696/2016 z dne 9. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 157/2016 z dne 14. 9. 2016 (Insolvencni postopek, ustavitev postopka odpusta obveznosti) (Up-38/17)

6. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 396. člena v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, Obnova postopka) (U-I-391/18)

7. Društvo vojnih veteranov JOD 113 in drugi, Pobegi – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018 (Prekrški, orožni prekršek pravne osebe) (Up-1167/18)

8. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., in 17/15 - ZSS) (U-I-159/19)

9. Mario Plešej, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ) (U-I-116/18)

10. Vesna Bergant Rakočević, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezo z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019 (Drugi upravni spori, imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika) (Up-757/19) 

11. Razno

 

                                                                                                dr. Sebastian Nerad 
                                                                                                 Generalni sekretar