Arhiv sej

AktualnoSeje

04.10.2017
Predlog dnevnega reda 25. seje Ustavnega sodišča, ki bo 5. 10. 2017
Številka: Su-P-25/17-2
Datum: 2. 10. 2017

 
 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 25. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 5. 10. 2017, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 28. 9. 2017 (Su-P-24/17)

2. Christa Haase – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 267/2013 z dne 10. 3. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 491/2012 z dne 19. 6. 2013 (Denacionalizacija, pravica do denacionalizacije, izpolnjenost pogoja iz drugega odstavka 10. člena ZDen, odškodnina za zmanjšanje vrednosti, aktivna legitimacija za uveljavljanje zahtevka ) (Up-282/15)

3. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 117/2015 z dne 21. 5. 2015 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 738/2015 z dne 18. 3. 2015 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 157/2015 z dne 5. 3. 2015 (Nepravda, sprejem na zdravljenje brez privolitve, poseg v osebno svobodo) (Up-563/15)

4. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (U-I-32/15)

5. Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za oceno ustavnosti 10., 11., 12., 13., 17., 17.a, 18. in 34. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI) (U-I-120/16)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 77/2015 z dne 30. 3. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 239/2015 z dne 18. 2. 2015 (Drugi upravni spori, varstvo ustavnih pravic (4. člen ZUS-1)) (Up-562/16)

6. Okrožno sodišče v Celju, Celje – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo - ZSKZ) (U-I-111/16)

7. Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. in 17.a člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI) (U-I-62/16)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 79/2015 z dne 20. 1. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1609/2014 z dne 17. 2. 2015 (Drugi upravni spori, vpogled v tožilski spis, kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zavrženje tožbe) (Up-314/16)

8. Marija Stritar, Mojstrana – Pobuda za oceno ustavnosti 1. člena, prvega in tretjega odstavka 2. člena in prvega odstavka 3. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 30/13) (U-I-19/16)

9. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 74/2015 z dne 24. 1. 2017 (Pravda, Neposredna plačila podizvajalcem) (Up-297/17)

10. Ferdinand Deželak in drugi, Planina – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 568/2016 z dne 30. 3. 2016 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2874 In 227/2013 z dne 27. 10. 2015 in z dne 15. 12. 2015 (Izvršba, izpraznitev in izročitev stanovanja, ugovor tretjega, predlog za izločitev izvršitelja, predlog za prekinitev postopka) (Up-570/16)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar