Arhiv sej

AktualnoSeje

10.10.2017
Predlog dnevnega reda 26. seje Ustavnega sodišča ki bo 12. 10. 2017
Številka: Su-P-26/17-3
Datum: 10. 10. 2017
 

Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 26. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 12. 10. 2017, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 10. 2017 (Su-P-25/17-4)

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 152. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popravek, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13) (U-I-64/14)
 
3. Slovenska demokratska stranka, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 621/2013 z dne 4. 12. 2013 v zvezi z drugo alinejo točke I. 1) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3162/2008 - III z dne 12. 11. 2012 in z delom II. točke izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3162/2008 - III z dne 12. 11. 2012, ki se nanaša na drugo alinejo točke I. 1) izreka iste sodbe (Pravda, Objava preklica) (Up-515/14)

4. Anton Marolt, Boštanj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 51451/2011 z dne 22. 1. 2015 (Kazenska zadeva, KD zanemarjanja otroka in surovo ravnanje, subjektivni odnos do ravnanja) (Up-258/15)

5. Marko Golob, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 111/2013 z dne 19. 12. 2014 (Drugi upravni spori, postopek razrešitve s položaja člana uprave AUKN v Državnem zboru) (Up-143/15)

6. Blaž Babič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 16.b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI) (U-I-96/17)

7. BMA d. o. o., Litija – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07 - OZ-A) (U-I-203/16)

BMA d. o. o., Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1434/2016 z dne 10. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. In 146/2013, In 859/2006 z dne 22. 2. 2016 (Izvršba, izterjava denarne terjatve, zamudne obresti) (Up-923/16)

8. Anja Bah Žibert in drugi, Brezovica pri Ljubljani – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015 (Kazenska zadeva, preiskava pisarne in elektronskih naprav poslanca, opravljena v Državnem zboru) (Up-979/15)
 
9. Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alineje 2. točke 28. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), tretjega odstavka 11. člena Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 14/99 in 16/99-popr.), drugega in tretjega odstavka 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila "Glasilo občanov" (Uradni list RS, št. 99/13), tretjega odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/11 in 101/13) in 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10 in 105/15) (U-I-12/16)
 
10. Razno


                                                                                   dr. Sebastian Nerad
                                                                                     Generalni sekretar