Arhiv sej

AktualnoSeje

10.09.2019
Predlog dnevnega reda 26. seje Ustavnega sodišča, ki bo 12. 9. 2019
Številka: Su-P-26/19-3
Datum: 10. 9. 2019
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 26. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 12. 9. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
 
1. - Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 7. 2019 (Su-P-24/19)   
- Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 7. 2019) (Su-P-25/19)

2. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 83/2018 z dne 20. 6. 2018 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 143/2016 z dne 10. 1. 2018 (Drugi upravni spori, pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti) (Up-1099/18)

3. HABJAN TRANSPORT, d. o. o., Škofja Loka – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 582/2013 z dne 8. 4. 2015 v zvezi z odločbo Policijske postaje Kranj št. 5550069957262 z dne 26. 11. 2013 (Prekrški, odgovornost pravne osebe) (Up-548/15)

4. Josip Belušić, Koper– Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 20254/2015 z dne 11. 2. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. I K 20254/2015 z dne 10. 11. 2015 (Kazenska zadeva, oškodovanec kot tožilec, zavrženje obtožnega predloga, ne bis in idem) (Up-293/16)

5. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 396. člena v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, Obnova postopka) (U-I-391/18)

6. KPL d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 - ZJN-3), kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki (U-I-180/19)

7. Cestno podjetje Kranj d.o.o., Naklo – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, tretje alineje četrtega odstavka 67. člena in točke b) četrtega odstavka ter točke a) šestega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – ZJN-3) (U-I-167/17)

8. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti pete in šeste alineje prvega odstavka ter drugega odstavka 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 – ZDLov-1) (U-I-181/17)

9. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13 - ZKP) (Kazenska zadeva, pridobivanje podatkov o komunikacijskem prometu) (U-I-88/16)

10. Kristian Hren, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/2006) (U-I-34/16)

Kristian Hren, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 964/2014 z dne 23. 11. 2015 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Vič št. 0000108551288 z dne 22. 3. 2014 (Prekrški, Kršitev 22., 28. in 14. člena Ustave) (Up-126/16)

11. Ranko Piljić, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 178/2019 z dne 22. 5. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 62/2016-III z dne 10. 12. 2018 in zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. BPP 3126/2017 z dne 4. 5. 2018 (Pravda, Odškodnina) (Up-870/19)

12. Vasja Majhen, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 104/2019 z dne 15. 4. 2019 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 105/2019 z dne 15. 4. 2019 (Izvršba, zavrženje predloga za dopustitev revizije, postulacijska sposonost, revizija po 10. členu ZIZ) (Up-683/19)

13. Anton Kokalj in drugi, Vodice – Pobuda za oceno ustavnosti 1. stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11 in 47/15) (U-I-110/16)

14. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar