Arhiv sej

AktualnoSeje

17.10.2017
Predlog dnevnega reda 27. seje Ustavnega sodišča ki bo 19. 10. 2017
Številka: Su-P-27/17-3
Datum: 17. 10. 2017


 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 27. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 19. 10. 2017, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 26. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 10. 2017 (Su-P-26/17)

2. Občina Postojna, Postojna – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) in Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) (U-I-164/14)

3. Boris Popovič, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 35836/2010 z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 35836/2010 z dne 24. 1. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. IK 35836/2010 z dne 13. 1. 2012 (Kazenska zadeva, obrazloženost sodne odločbe, nepristansko sodišče, izvajanje dokazov v korist) (Up-381/14)

4. A. B., C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča VIII DoR 65/2014 z dne 28. 1. 2015 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 240/2014 z dne 16. 10. 2014 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VIII Ps 2364/2012 z dne 14. 4. 2014 (Socialni spor, invalidina za telesno okvaro (Up-233/15)

5. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 117/2015 z dne 21. 5. 2015 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 738/2015 z dne 18. 3. 2015 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 157/2015 z dne 5. 3. 2015 (Nepravda, sprejem na zdravljenje brez privolitve, poseg v osebno svobodo (Up-563/15)

6. BONAFIN ENA, družba za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17) (Brez spora, Pogoji za potrošniško kreditiranje) (U-I-139/17) PREDLOG ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO

7. Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alineje 2. točke 28. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), tretjega odstavka 11. člena Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 14/99 in 16/99-popr.), drugega in tretjega odstavka 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila "Glasilo občanov" (Uradni list RS, št. 99/13), tretjega odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/11 in 101/13) in 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10 in 105/15) (U-I-12/16)

8. Mogvaj, svetovanje in storitve d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 ) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-155/17)

9. Boštjan Zalar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 333/2015 z dne 21. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 880/2015 z dne 19. 8. 2015 (Drugi upravni spori, imenovanje vrhovnega sodnika) (Up-895/16)

10. BMA d. o. o., Litija – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07 - OZ-A) (U-I-203/16)

BMA d. o. o., Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1434/2016 z dne 10. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. In 146/2013, In 859/2006 z dne 22. 2. 2016 (Izvršba, izterjava denarne terjatve, zamudne obresti) (Up-923/16)
 
11. Razno
 
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar