Arhiv sej

AktualnoSeje

04.09.2019
Predlog dnevnega reda 27. seje Ustavnega sodišča, ki bo 5. 9. 2019
Številka: Su-P-27/19-2
Datum: 4. 9. 2019
 
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 27. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 5. 9. 2019, ob 12.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
  
1. Martin Jaklič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 344. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (Insolvencni postopek) (U-I-206/19)

Martin Jaklič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 287/2019 z dne 19. 6. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 5874/2015 z dne 18. 4. 2019 in z dne 17. 5. 2019 (Insolvencni postopek, prodaja nepremičnine v stečajnem postopku, razpis dražbe) (Up-941/19)
 

2. Razno
 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar