Arhiv sej

AktualnoSeje

16.10.2018
Predlog dnevnega reda 28. seje Ustavnega sodišča, ki bo 18. 10. 2018
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 28. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 18. 10. 2018, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 27. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 10. 2018 (Su-P-27/18)

2. A. B. in C., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 357/2017 z dne 11. 1. 2018 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 (Nepravda, sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve) (Up-93/18)

3. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (Brez spora, Medijske kvote) (U-I-26/17)

Dejan Štampar in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 86. člena in 86.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110-06 – uradno prečiščeno besedilo, 42/12, 22/16 in 39/16 – ZMed) (U-I-87/16)

Radio City, d.o.o. in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 86. in 86.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16 - ZMed) (U-I-105/16)

4. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba) (Up-321/18)

5. Družba Plinovodi d. o. o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in petega odstavka 1.a člena, 3.b, 3.c in 4.a člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 6.a člena, enajstega in dvanajstega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) in 4., 5. in 6. člena Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, št. 47/14) (U-I-95/15)

6. Svet delavcev Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 39. in 40. člena v zvezi s 87. členom in prvega odstavka 46. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 - ZSDH-1) (Brez spora, sodelovanje delavcev v organih družbe (Brez spora, sodelovanje delavcev v organih družbe) (U-I-14/15)

7. Razno
                                                                                             
 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar