Arhiv sej

AktualnoSeje

19.10.2017
Predlog dnevnega reda 28. seje Ustavnega sodišča ki bo 26. 10. 2017
Številka: Su-P-28/17-3
Datum: 24. 10. 2017
 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 28. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 26. 10. 2017, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 27. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 10. 2017 (Su-P-27/17)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (U-I-32/15)

3. Jadran Dodič, Kozina – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 7/2015 z dne 25. 5. 2015 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 366/2014 z dne 25. 9. 2014 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 364/2012 z dne 28. 1. 2014 (Delovni spor, odpoved pogodbe o zaposlitvi, plačilo razlike v plači in odpravnine) (Up-561/15)

4. SKLAD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2 (U-I-151/15)

5. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 3. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 63/13 - ZPVPJN) (U-I-58/16)

6. Krščanski socialisti Slovenije in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (U-I-126/17)
 
7. Blaž Babič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 12. 13. in 14. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 - ZVPR) in Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 40/17) (U-I-147/17)
 
8. Razno
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar