Arhiv sej

AktualnoSeje

22.10.2018
Predlog dnevnega reda 29. seje Ustavnega sodišča, ki bo 24. 10. 2018
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 29. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 24. 10. 2018, ob 9.00 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 28. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 10. 2018 (Su-P-28/18)

2. Zoran Božič, Nova Gorica – Postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve) (U-I-349/18)

Zoran Božič, Nova Gorica – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve) (Mp-1/18)

Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve) (Mp-2/18)

3. Sebastjan Marčič, Bistrica ob Dravi – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015 (Prekrški, cestnoprometni prekršek po ZVCP-1, zastaranje postopka o prekršku) (Up-469/15)

4. Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alineje 2. točke 28. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), tretjega odstavka 11. člena Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 14/99 in 16/99-popr.), drugega in tretjega odstavka 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila "Glasilo občanov" (Uradni list RS, št. 99/13), tretjega odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/11 in 101/13) in 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10 in 105/15)" (U-I-12/16)

5. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, Maribor – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Območno enoto Maribor, in Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Maribor (Drugi upravni spori, pristojnost za nadzor nad odvajanjem padavinskih voda) (P-1/18)

6. Mestna občina Nova Gorica, Nova Gorica – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in prostor in Mestno občino Nova Gorica (Drugi upravni spori, pristojnost za nadzor nad odvajanjem komunalnih in padavinskih odpadnih voda) (P-3/18)

7. Višje sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 73. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (Izvršba, Varščina kot pogoj za odlog izvršbe) (U-I-446/18)

8. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 396. člena v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, Obnova postopka) (U-I-391/18)

9. Solidarnost, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-1) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2) (U-I-297/18)
 
10. Razno

 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar