Arhiv sej

AktualnoSeje

07.11.2017
Predlog dnevnega reda 29. seje Ustavnega sodišča ki bo 9. 11. 2017
Številka: Su-P-29/17-3
Datum: 7. 11. 2017
 

Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 29. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 9. 11. 2017, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 28. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 10. 2017 (Su-P-28/17)

2. ALTA INVEST d. d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 in 74/16) (Brez spora, Omejitev stroškov vodenja in nadomestila za vzdrževanje stanja na trgovalnem računu) (U-I-192/16)

3. Onisac d. o. o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 200. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (U-I-128/17)

Onisac d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 (Insolvencni postopek, razveljavitev potrjene prisilne poravnave, začetek stečajnega postopka) (Up-709/17)

AUCTOR d.o.o., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 56. člena, drugega odstavka 242. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi s prvim odstavkom 19. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (U-I-141/17)

AUCTOR d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 (Insolvencni postopek, ustavitev postopka prisilne poravnave, začetek stečajnega postopka) (Up-839/17)

ADRIATIC INVEST d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 56. člena, drugega odstavka 242. člena in tretjega odstavka 20. člena v zvezi z 19. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (U-I-142/17)

ADRIATIC INVEST d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 (Insolvencni postopek, ustavitev postopka prisilne poravnave, začetek stečajnega postopka) (Up-838/17)

4. Metod Ropret, Brezovica pri Ljubljani – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS)(U-I-205/16)

Janez Sodržnik, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS (U-I-206/16)

Bogdan Gabrovec, Slovenj Gradec – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS (U-I-207/16)

Matej Erjavec, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS) (U-I-208/16)

Planinska zveza Slovenije, Ljubljana - poštni predali – Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12 - ZLPLS) (U-I-209/16)

5. Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za oceno ustavnosti 10., 11., 12., 13., 17., 17.a, 18. in 34. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI) (U-I-120/16)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 77/2015 z dne 30. 3. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 239/2015 z dne 18. 2. 2015 (Drugi upravni spori, varstvo ustavnih pravic (4. člen ZUS-1)) (Up-562/16)

6. Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. in 17.a člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI) (U-I-62/16)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 79/2015 z dne 20. 1. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1609/2014 z dne 17. 2. 2015 (Drugi upravni spori, vpogled v tožilski spis, kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zavrženje tožbe) (Up-314/16)

7. Boštjan Zalar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 333/2015 z dne 21. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 880/2015 z dne 19. 8. 2015 (Drugi upravni spori, imenovanje vrhovnega sodnika) (Up-895/16)

8. Tatjana Bremec in drugi, Radovljica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 960/2017 z dne 14. 6. 2017 (Izvršba, preizkus skladnosti neposredno izvršljivega notarskega zapisa s prisilnimi predpisi v izvršilnem postopku) (Up-901/17)

9. Sebastijan Letič, Koper – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 45826/2012 z dne 26. 11. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 45826/2012 z dne 15. 4. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 45826/2012 z dne 22. 1. 2015 (Kazenska zadeva, k.d. spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, dokazanost krivde, očitek kršitve pravic iz 22., 23., 25., 27., 28. in 29. člena Ustave) (Up-124/16)

10. Damjan Turk, Šempeter pri Gorici – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 51216/2010 z dne 19. 2. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št II Kp 51216/2010 z dne 30. 10. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 51216/2010 z dne 19. 1. 2012 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, spolna zloraba slabotne osebe, mnenje strokovnjaka, pritožbena novota, pravica do pravnega sredstva) (Up-324/15)

11. Zvonka Bregar, Krško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22453/2010 z dne 19. 2. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 22453/2010 z dne 9. 10. 2013 in s sodbo Okrajnega sodišča v Krškem št. I K 22453/2010 z dne 16. 11. 2012 (Kazenska zadeva, pravica do nepristranskega sojenja, pogojna obsodba (Up-426/15)

12. Branka Babič, Ljubljana-Šmartno – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 17900/2010 z dne 12. 2. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 17900/2010 z dne 15. 4. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 17900/2010 z dne 7. 5. 2013 (Kazenska zadeva, pogojna obsodba) (Up-331/15)

13. Razno


dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar