Arhiv sej

AktualnoSeje

08.10.2019
Predlog dnevnega reda 30. seje Ustavnega sodišča, ki bo 9. 10. 2019
Številka: Su-P-30/19-3
Datum: 8. 10. 2019
 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 30. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 9. 10. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. - Potrditev zapisnika 28. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 9. 2019 (Su-P-28/19)
    - Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 9. 2019 (Su-P-29/19)
 
2. Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, stranska denarna kazen) (Up-709/15)

Milko Škoberne, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4980/2011 z dne 9. 6. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4980/2011 z dne 22. 9. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4980/2011 z dne 23. 12. 2013 (Kazenska zadeva, kaznivo dejanje jemanja podkupnine, kazen zapora, stranska denarna kazen) (Up-710/15)

3. Sebastjan Marčič, Bistrica ob Dravi – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (Prekrški) (U-I-479/18)

Sebastjan Marčič, Bistrica ob Dravi – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015 in postopek za oceno ustavnosti Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (Prekrški, cestnoprometni prekršek po ZVCP-1, zastaranje postopka o prekršku) (Up-469/15)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

5. Mitja Kunstelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD žalitve in obrekovanja, svoboda izražanja, svoboda govora in poseg v osebno svobodo, pravica do sodnega varstva) (Up-300/16)

6. GPG KIPKOP d.o.o. - v stečaju, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 296/2015 z dne 1. 6. 2016 (Davki, DDV) (Up-717/16)

7. Samo Kojc in drugi, Zgornja Polskava – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) in 3. člena ter prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) (U-I-300/18)

8. Samo Kojc in drugi, Zgornja Polskava – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (Brez spora, prepoved diskriminacije, posvojitev otrok) (U-I-224/18)

9. Civilna iniciativa za ukinitev LPN Kompas Peskovci in drugi , Šalovci – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 1. člena, 3. člena, drugega in petega odstavka 4. člena, drugega odstavka 8. člena in 55. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,17/08 in 31/18) (U-I-132/16)

10. Andrej Hartman, Žabnica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/16 in 66/17) (U-I-122/19)

Andrej Hartman, Žabnica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 20016/2011 z dne 26. 5. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 20016/2011 z dne 2. 9. 2015 in s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. I K 20016/2011 z dne 22. 10. 2014 (Kazenska zadeva, KD samovoljnosti, zaporna kazen, preklic razpisane javne seje senata na pritožbenem sodišču, skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem) (Up-700/16)

11. Vrhovno državno tožilstvo RS in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) Pobuda in ustavna pritožba zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), oziroma vseh nadaljnjih aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njim ali drugih ukrepov, ter delovanje parlamentarne preiskovalne komisije v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti državnih tožilcev (U-I-214/19)

Vrhovno državno tožilstvo RS in drugi, Ljubljana – Pobuda in ustavna pritožba zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), oziroma vseh nadaljnjih aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njim ali drugih ukrepov, ter delovanje parlamentarne preiskovalne komisije v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti državnih tožilcev (Up-1011/19)

12. Anton Kokalj in drugi, Vodice – Pobuda za oceno ustavnosti 1. stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11 in 47/15) (U-I-110/16)
 
13. Razno


dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar