Arhiv sej

AktualnoSeje

13.11.2018
Predlog dnevnega reda 31. seje Ustavnega sodišča, ki bo 15. 11. 2018
Številka:       Su-P-31/18-2
Datum:          13. 11. 2018
 
 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 31. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 15. 11. 2018, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 30. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 11. 2018 (Su-P-30/18)

2. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 3. člena, prve alineje petega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena in druge alineje prvega odstavka 44.č člena v zvezi z drugim odstavkom 39. člena, prvega odstavka 42. člena, drugega odstavka in tretjega odstavka 42. člena, prvega in drugega odstavka 43. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega in tretjega odstavka 44.a člena, drugega stavka 44.g člena, šeste alineje prvega odstavka 44.j člena, drugega in tretjega odstavka 39. člena, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017) (U-I-194/17)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (Pravda, Stroški revizijskega postopka) (U-I-80/17)

4. EUROMEDIA NALOŽBE d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 233/2015 z dne 15. 10. 2015 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 587/2015 z dne 6. 5. 2015 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2787/2012-I z dne 7. 11. 2014 (Pravda, nedopustnost izvršbe) (Up-9/16)

5. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 86. in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13 – ZZVZZ) ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15 - ZPIZ-2) (U-I-181/16)

6. STRABAG AG in drugi – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2015 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 390/2014 z dne 29. 1. 2015 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 5472/2011 z dne 15. 5. 2014 (Gospodarski spor, odškodninski zahtevek) (Up-382/16)

7. Rozalija Tschuschnig – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 308/2015 z dne 11. 2. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 378/2015 z dne 13. 11. 2015 (Osebna stanja, ugotovitev državljanstva, zavrženje tožbe) (Up-12/17)

8. Razno


 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar