Arhiv sej

AktualnoSeje

20.11.2018
Predlog dnevnega reda 32. seje Ustavnega sodišča, ki bo 22. 11. 2018
Številka:       Su-P-32/18-2
Datum:          20. 11. 2018
 
 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 32. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 22. 11. 2018, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 11. 2018 (Su-P-31/18)

2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 15., 16., 40., drugega odstavka 108. člena, 116. ter četrtega in petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2) ter prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15 - ZPIZ-2B) (U-I-303/18)

3. Robert Rotar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8092/2010 z dne 8. 5. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8092/2010 z dne 14. 3. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II K 8092/2010 z dne 15. 3. 2012 (Kazenska zadeva, dokazi iz davčnega postopka, zakonski znaki kaznivega dejanja davčne zatajitve) (Up-608/14)

4. Jožef Jandl, Ljutomer – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Kazenska zadeva, oškodovanec kot tožilec ni upravičeni vlagatelj zahteve za varstvo zakonitosti) (U-I-209/15)

Jožef Jandl, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper: - sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 4. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 9. 12. 2014; - sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 1. 10. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 19. 8. 2015; - sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. št. K 43897/2014 z dne 10. 12. 2015 in - sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 10. 12. 2015 (Kazenska zadeva, sklep o zavrženju obtožnega predloga oškodovanca kot tožilca) (Up-985/15)

5. Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-67/15)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 426/2015 z dne 20. 2. 2015 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 13. 1. 2015 in P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 (Pravda, odvzem premoženja nezakonitega izvora, podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja) (Up-316/15)

6. Rudolf Trček, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI) (U-I-114/16)

Rudolf Trček, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 28. 4. 2016 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 10. 2. 2016 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženja nezakonitega izvora, oprostilna sodba, kršitev pravic iz 14., 22., 23., 28. in 33. člena Ustave) (Up-535/16)

7. Ida Erjavec Burnik, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 24. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18) (U-I-418/18)

Ida Erjavec Burnik, Komenda – Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Kp 25768/2012 z dne 22. 5. 2018 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I IKZ 25768/2012 z dne 19. 4. 2018 (Kazenska zadeva, prošnja obsojenca za odlog izvršitve kazni zapora) (Up-920/18)

8. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-422/18)
 
9. Razno


 
dr. Sebastian Nerad  
Generalni sekretar