Arhiv sej

AktualnoSeje

27.11.2018
Predlog dnevnega reda 33. seje Ustavnega sodišča, ki bo 29. 11. 2018
Številka: Su-P-33/18-2
Datum: 27. 11. 2018

Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 33. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 29. 11. 2018, ob 09:30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 32 seje Ustavnega sodišča z dne 22. 11. 2018 (Su-P-32/18)

2. Zoran Božič, Nova Gorica – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve) (Mp-1/18)

Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017 in postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve) (Mp-2/18)

Zoran Božič, Nova Gorica – Postopek za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo - ZDSve) (U-I-349/18)

3. Generalni državni tožilec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (Kazenska zadeva, uničenje gradiva zbranega s preiskovalnimi ukrepi po poteku dveh let od konca izvajanja ukrepov) (U-I-462/18)

4. Sascha Daniel Franke, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15 in 22/18 - ZSKZDČEU-1) (U-I-488/18)

Sascha Daniel Franke, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 35524/2018 z dne 29. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I ks 35524/2018 z dne 16. 10. 2018 in zoper Odredbo Okrožnega sodišča v Kranju št. XVI Kpd 35524/2018 z dne 2. 11. 2018 in pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15 in 22/18 - ZSKZDČEU-1) (Kazenska zadeva, evropski nalog za prijetje in predajo, kaznivo dejanje, zastaranje, očitek kršitve pravic iz 14., 22., 23. in 25. člena Ustave) (Up-1432/18)

5. Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta v Mariboru, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 327/2017 z dne 23. 1. 2018 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 43/2016 z dne 13. 9. 2017 in odločbo Informacijskega pooblaščenca št. 090-270/2012/22 z dne 4. 1. 2016 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-448/18)

6. Franc Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, 109/12 in 10/17–ZUS-1), Zakona o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 - uradno prečiščeno besedilo - ZVPSBNO), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 23/17- ZVDZ), Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13 - ZRLI) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17- ZLV (U-I-168/16)

Franc Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2015 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 445/2015 z dne 4. 12. 2015 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. RoP 1/2016 z dne 12. 1. 2016 (Drugi upravni spori, dostopnost volišč za invalide, učinki ugotovitvene odločbe US) (Up-771/16)

7. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 65/2017 z dne 22. 9. 2017 (Gospodarski spor, zavrženje predloga za dopustitev revizije zaradi nepredložitve izvoda odločbe sodišča druge stopnje) (Up-1094/17)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar