Arhiv sej

AktualnoSeje

04.12.2017
Predlog dnevnega reda 33. seje Ustavnega sodišča ki bo 6. 12. 2017
Številka: Su-P-33/17-2
Datum: 4. 12. 2017
 

Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 33. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 6. 12. 2017, ob 7.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 32. seje Ustavnega sodišča z dne 30. 11. 2017 (Su-P-32/17)

2. Marjan Tomažič, Grosuplje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 7576/2010 z dne 9. 10. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 7576/2010 z dne 5. 11. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 7576/2010 z dne 1. 6. 2012 (Kazenska zadeva, k.d. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nadaljevano kaznivo dejanje, oblika udeležbe, uporaba milejšega zakona, očitek kršitve pravic iz 22., 28. in 29. člena Ustave) (Up-92/16)

Danilo Pintar, Škofljica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 7576/2010 z dne 9. 10. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 7576/2010 z dne 5. 11. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 7576/2010 z dne 1. 6. 2012 (Kazenska zadeva, k.d. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nadaljevano kaznivo dejanje, uporaba milejšega zakona, oblika udeležbe, očitek kršitve pravic iz 22., 28. in 29. člena Ustave) (Up-93/16)

Milojka Globokar in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 7576/2010 z dne 9. 10. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 7576/2010 z dne 5. 11. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 7576/2010 z dne 1. 6. 2012 (Kazenska zadeva, k.d. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nadaljevano kaznivo dejanje, oblika udeležbe, zakonski znaki kaznivega dejanja, očitek kršitev pravic iz 22., 28. in 29. člena Ustave) (Up-108/16)

Marjan Tomažič, Grosuplje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 7576/2010 z dne 9. 10. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 7576/2010 z dne 5. 11. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 7576/2010 z dne 1. 6. 2012 (Kazenska zadeva, k.d. zlorabe položaja ali pravic, uporaba milejšega zakona, oblika udeležbe, očitek kršitve pravic iz 2., 14., 15., 22., 23., 27. in 28. člena Ustave) (Up-113/16)

3. Aleksander Karakaš, Spodnji Duplek – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15 - ZSS) ter drugega odstavka 193. člena in prvega odstavka 73. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13 - PoDZ-1) (U-I-225/16)

4. Igor Tičar, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 - ZUPPJS16) ter 9. in 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 - ZUPPJS17) (U-I-100/17)

5. Srđan Berić, Radeče – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 51286/2010 z dne 23. 1. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 51286/2010 z dne 23. 10. 2012 z zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. II K 51286/2010 z dne 23. 3. 2012 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 426/2008 z dne 11. 12. 2008 in s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. K 78/2006 z dne 27. 11. 2007 (Kazenska zadeva, zakonitost odreditve prikritih preiskovalnih ukrepov) (Up-326/14)

6. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 - popr. in 10/17). (Brez spora) (U-I-152/17)

7. Mogvaj, svetovanje in storitve d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 ) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-155/17)

8. BMA d. o. o., Litija – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07 - OZ-A) (U-I-203/16)

BMA d. o. o., Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1434/2016 z dne 10. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. In 146/2013, In 859/2006 z dne 22. 2. 2016 (Izvršba, izterjava denarne terjatve, zamudne obresti) (Up-923/16)
 
9. Razno
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar