Arhiv sej

AktualnoSeje

12.12.2017
Predlog dnevnega reda 34. seje Ustavnega sodišča ki bo 14. 12. 2017
Številka: Su-P-34/17-4
Datum: 12. 12. 2017
 
 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 34. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 14. 12. 2017, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 12. 2017 (Su-P-33/17)

2. Slovenska Karitas, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 409/2012 z dne 18. 12. 2013 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 669/2011 z dne 21. 8. 2012 (Drugi upravni spori, sofinanciranje iz javnih sredstev, pogoji javnega razpisa) (Up-217/14)

3. Marija Lovšin, Ribnica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-224/14)

Marija Lovšin, Ribnica – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Ks 21717/14 z dne 11. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 22. 7. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014 (Kazenska zadeva, sklep o začasnem zavarovanju odvzema premoženja nezakonitega izvora) (Up-851/14)

4. Božidar Špan, Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 39. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP) (U-I-78/17)

Božidar Špan, Celje – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 248/2017 z dne 21. 3. 2017 (Kazenska zadeva, k.d. zlorabe položaja ali pravic, predlog za začasno zadržanje, predlog za izjemno obravnavo, pravica do nepristranskega sodnika, videz nepristranskosti, priznanje krivde, očitek kršitve pravic iz 23., 27. in 29. člena Ustave ter iz 6. člena EKČP) (Up-412/17)

5. Igor Tičar, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 - ZUPPJS16) ter 9. in 12. člena Zakona o ukrepih na podorčju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 - ZUPPJS17) (U-I-100/17)

6. Mogvaj, svetovanje in storitve d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 ) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-155/17)

7. BONAFIN ENA, družba za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 11/17) (Brez spora, Pogoji za potrošniško kreditiranje) (U-I-139/17)

8. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka in tretjega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 - popr., 39/06, 59/11 in 55/2017) ter 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (Brez spora, Neodvisnost centralne banke) (U-I-168/17)

9. Danijela Humar, Koper/Capodistria – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 418. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14 in 91/15) (U-I-75/16)

Danijela Humar, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 9/2016 z dne 11. 2. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1136/2015 z dne 10. 11. 2015 (Davki, davek na dediščine in darila (Up-364/16)

10. Luka Lubi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/04) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/09 in 15/13), kolikor kategorizira javno pot JP 829511 v delu, ki poteka po parc. št. 612/4 in 614/3, obe k. o. Krčevina pri Vurbergu (U-I-42/16)

11. Združenje SAZAS, Trzin – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 176/2016 z dne 21. 7. 2016 (Pravda, objava popravka in prikaz nasprotnih dejstev) (Up-836/16)

Združenje SAZAS, Trzin – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 106/2016 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 16/2016 z dne 7. 1. 2016 (Pravda, objava popravka in prikaz nasprotnih dejstev) (Up-838/16)

12. Rudolf Trček, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, 1. točke prvega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 27. člena in 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (U-I-150/16)

Rudolf Trček, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 851/2016 z dne 20. 7. 2016 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 803/2016 z dne 24. 5. 2016 in št. VII Pg 803/2016 z dne 31. 3. 2016 (Gospodarski spor, začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora) (Up-695/16)
 

13. BMA d. o. o., Litija – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07 - OZ-A) (U-I-203/16)

BMA d. o. o., Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1434/2016 z dne 10. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. In 146/2013, In 859/2006 z dne 22. 2. 2016 (Izvršba, izterjava denarne terjatve, zamudne obresti) (Up-923/16)
 
14. Razno
 
dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar