Arhiv sej

AktualnoSeje

05.11.2019
Predlog dnevnega reda 34. seje Ustavnega sodišča, ki bo 7. 11. 2019
Številka: Su-P-34/19-2
Datum: 5. 11. 2019

 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 34. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 7. 11. 2019, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 24. 10. 2019 (Su-P-33/19)

2. DELO d. d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 304/2013 z dne 21. 1. 2016 (Pravda, zaradi plačila odškodnine, svoboda izražanja)  (Up-366/16)
 
3. Anton Kokalj, Vodice – Pobuda za oceno ustavnosti prvega stavka drugega odstavka 86. člena in prvega odstavka 138. člena Zakona o organizaciji in financiranja vzboje in izobraževanja (Uradni list, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 20/1, 47/15, 46/16 in 49/16 – ZOFVI) (U-I-110/16)

4. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16) (Insolvenčni postopek, prenehanje izločitvene pravice) (U-I-44/18)

5. KPL d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 - ZJN-3), kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki (U-I-180/19)

6. Ivan Jenko, Škofja Loka – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofa Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 - popr.), kolikor kategorizira lokalno cesto "Godešič-Reteče-Zg. Senica" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 923/1, 923/2, 920 in 919, vse k o. Reteče (U-I-401/18)

7. Vasja Majhen, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 104/2019 z dne 15. 4. 2019 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 105/2019 z dne 15. 4. 2019 (Izvršba, zavrženje predloga za dopustitev revizije, postulacijska sposobnost, revizija po 10. členu ZIZ)  (Up-683/19)

8. Ranko Piljić, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 178/2019 z dne 22. 5. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 62/2016-III z dne 10. 12. 2018 in zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. BPP 3126/2017 z dne 4. 5. 2018 (Pravda, Odškodnina)  (Up-870/19)

9. Vesna Bergant Rakočević, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U-2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019  (Up-757/19)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar