Ustavno sodišče je v postopku, začetem z zahtevo Državnega sveta, z delno odločbo odločilo o ustavnosti tretjega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr). Ta določa, da lahko nepremičninska družba plačilo za posredovanje zaračuna le naročniku na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Po mnenju Državnega sveta navedena določba v nasprotju s 35. členom Ustave posega v pogodbeno avtonomijo strank pogodbe o posredovanju, ker stranki ne moreta skleniti dogovora o tem, da bo stroške posredovanja nosila tretja oseba (kupec, najemnik), obenem pa navedena prepoved ne preprečuje posredne prevalitve stroškov na tretjo osebo v obliki višje kupnine ali najemnine.

35. člen Ustave v okviru varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic zajema tudi pogodbeno svobodo strank kot del splošne svobode ravnanja. Ustavno sodišče je v izhodišču ugotovilo, da je omejitev pogodbene svobode, na katero se sklicuje predlagatelj v okviru utemeljitve svoje zahteve, neznatna. Dogovor o tem, da bo plačilo za posredovanje nosila tretja oseba, ki ni stranka pogodbe o posredovanju, namreč po vsebini pomeni dogovor v breme tretjega. Že po splošni ureditvi civilnega prava pa velja, da tak dogovor tretje osebe ne zavezuje. Glede na posebno določbo petega odstavka 5. člena ZNPosr, ki določa, da je nična določba prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe, ki je v nasprotju z izpodbijanim tretjim odstavkom 5. člena navedenega zakona, pa tak dogovor v pogodbi o posredovanju tudi ne more pravno učinkovati. Po drugi strani izpodbijana določba tretjega odstavka 5. člena ZNPosr glede na namen zakonodajalca onemogoča neposredno pravno zavezujočo prevalitev bremena plačila za posredovanje na tretjo osebo (npr. kupca, najemnika, zakupnika) s ciljem varstva šibkejše stranke.

Glede na navedeno izpodbijana določba po oceni Ustavnega sodišča pomeni način uresničevanja pravice do svobodne gospodarske pobude, ki mu ni mogoče odreči razumnosti. Zato po presoji Ustavnega sodišča tretji odstavek 5. člena ZNPosr ni v neskladju z Ustavo.