Slika prikazuje stopnišče.

Ustavno sodišče je odločalo o pritožbi društva Asociacija (društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture) zoper sklep Državnega sveta, s katerim je bil potrjen mandat izvoljenemu članu Državnega sveta – predstavniku za področje kulture in športa. Ugotovilo je, da je bila odločitev Državne volilne komisije o določitvi števila elektorjev pritožnice zakonita. Obrazložilo je, da pogoj, da se pri določitvi števila elektorjev upoštevajo le člani interesne organizacije, ki poklicno opravljajo določeno dejavnost, določa že Zakon o Državnem svetu (drugi odstavek 2. člena, četrta alineja prvega odstavka 34. člena in drugi odstavek 34. člena Zakona o Državnem svetu), glede razlage tega pogoja pa obstaja tudi ustaljena ustavnosodna presoja in sodna praksa Vrhovnega sodišča. Pritožnica tudi po presoji Ustavnega sodišča ni izkazala pogoja poklicnega ukvarjanja svojih članov na področju kulture, saj je navedla zgolj število članov, ki naj bi se poklicno ukvarjali na področju kulture in način njihove opredelitve, ne da bi predložila kakršna koli dokazila. Zato je zakonita odločitev Državne volilne komisije, da se na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o Državnem svetu v seznam elektorjev vpiše le en elektor pritožnice.

Ustavno sodišče pa je presodilo tudi, da izvoljeni član Državnega sveta – predstavnik za področje kulture in športa Tomaž Horvat ne opravlja poklicno dejavnosti na področju športa v smislu četrte alineje prvega odstavka 34. člena Zakona o Državnem svetu. Ugotovilo je namreč, da je Tomaž Horvat po izobrazbi magister prava in opravlja delo višjega finančnega svetovalca – inšpektorja. Poleg tega je predsednik MNZ Nova Gorica, podpredsednik Mednarodne komisije Nogometne zveze Slovenije in član izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Po presoji Ustavnega sodišča te dejavnosti ne pomenijo njegovega poklicnega udejstvovanja na področju športa v smislu četrte alineje prvega odstavka 34. člena Zakona o Državnem svetu, temveč gre za prostočasno opravljanje teh dejavnosti. Kot neupoštevne je zavrnilo navedbe o tem, s katerimi dejavnostmi na področju športa se je ukvarjal v preteklosti, saj te dejavnosti ne pomenijo njegovega poklicnega udejstvovanja na področju športa v času vložitve kandidature, in navedbo, koliko predlagateljic ga je predlagalo. Prav tako je kot neupoštevne zavrnilo navedbe o prostočasnih dejavnostih na področju kulture, saj so predlagateljice Tomaža Horvata interesne organizacije s področja športa, ki so ga predlagale za zastopanje interesov s področja športa. Pa tudi sicer dejavnosti, ki naj bi jih opravljal na področju kulture, ne pomenijo poklicnega opravljanja dejavnosti na področju kulture v smislu četrte alineje prvega odstavka 34. člena Zakona o Državnem svetu.

Ustavno sodišče je glede na navedeno ugotovilo, da je bila kandidatura Tomaža Horvata za člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa nezakonita, Državni svet pa je potrdil mandat izvoljenemu kandidatu, ki ne more biti član Državnega sveta – predstavnik za področje kulture in športa, ker ne izpolnjuje zakonskega pogoja, da poklicno opravlja delo na področju športa. Zato je izpodbijani sklep Državnega sveta o potrditvi mandata Tomažu Hrovatu odpravilo, razveljavilo volitve člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa v delu, ki se nanaša na končno glasovanje o kandidatih, in odredilo, da se v razveljavljenem delu razpišejo ponovne volitve.