Položaj

S 25. junijem 1991 je Republika Slovenija postala samostojna in neodvisna država.

Ustavno sodišče dotedanje federalne enote poprejšnje skupne države, ki je bilo ustanovljeno leta 1963 (5. junija 1963 so bili imenovani prvi predsednik in osem sodnikov tedanjega ustavnega sodišča), je tako postalo ustavno sodišče samostojne države. Začel se je proces prehoda v sodoben demokratičen političen družbeni red, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in načelih pravne države.

Prelomnico v tem procesu predstavlja sprejem Ustave Republike Slovenije 23. decembra 1991. Ustava je vpeljala načelo delitve oblasti.

Z njeno uveljavitvijo je Ustavno sodišče Republike Slovenije pridobilo pomembne nove pristojnosti in položaj najvišjega organa sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Zato v počastitev sprejema in uveljavitve Ustave, ki je temeljno vodilo odločanja ustavnih sodnikov, slovensko Ustavno sodišče 23. decembra vsako leto praznuje Dan ustavnosti.

Ustavno zasnovan položaj neodvisnega in avtonomnega organa, ki izvršuje ustavnosodno presojo, je podrobneje opredelil Zakon o Ustavnem sodišču, ki je bil uveljavljen 2. aprila 1994. Dne 15. julija 2007 so začele veljati spremembe Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 51/07 – ZUstS-A). V Uradnem listu RS, št. 64/07 pa je objavljeno uradno prečiščeno besedilo sedaj veljavnega zakona. Z njim je določen postopek odločanja v zadevah, ki so v pristojnosti Ustavnega sodišča, podrobneje je  urejen postopek volitev ustavnih sodnikov in predsednika Ustavnega sodišča ter položaj ustavnih sodnikov. Izhajajoč iz načelne opredelitve, da je Ustavno sodišče v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ, je Zakon določil, da sredstva za njegovo delo določa Državni zbor Republike Slovenije na predlog Ustavnega sodišča in da Ustavno sodišče samo odloča o njihovi porabi. Zakon je pooblastil Ustavno sodišče, da s svojimi akti samo ureja notranjo organizacijo in delo ter da podrobneje opredeli pravila postopka, določena z zakonom. Poslovnik Ustavnega sodišča, ki je začel veljati 25. septembra 2007, podrobneje ureja tako organizacijo dela in način poslovanja Ustavnega sodišča kot tudi pravila postopka v zadevah iz njegove pristojnosti.

Pomembni datumi

5 junij 1963

Ustanovitev ustavnega sodišča federalne enote Jugoslavije

25. junij 1991

Razglasitev samostojnosti Republike Slovenije s sprejetjem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in Deklaracije o neodvisnosti

23. december 1991

Sprejetje in razglasitev Ustave Republike Slovenije

2. april 1994

Začetek veljavnosti Zakona o Ustavnem sodišču

15. julij 2007

Začetek veljavnosti novele Zakona o Ustavnem sodišču