Učinkovito pravosodje

Ustavno sodišče sodeluje v projektu Učinkovito pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje je iz sredstev evropske kohezijske politike pridobilo 32,9 mio EUR, ki bodo namenjeni za izvedbo operacije »Učinkovito pravosodje« v prihodnjih osmih letih oziroma do konca leta 2023.

Ustavno sodišče sodeluje v projektu Učinkovito pravosodje kot upravičenec. Poleg Ustavnega sodišča so upravičenci še Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo ter Vrhovno sodišče Republike Slovenije, v izvajanje pa bodo vključeni tudi drugi pravosodni organi, kot so Državno pravobranilstvo RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Notarska zbornica Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.

S pomočjo pridobljenih finančnih sredstev se bo na Ustavnem sodišču financiralo več aktivnosti, ki bodo spodbujale in zagotavljale večjo kakovost, prenavljale poslovne procese in izboljševale usposobljenost zaposlenih.

Osnovni cilj operacije »Učinkovito pravosodje« je sicer izvajanje aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenova poslovnih procesov in izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju, prispevati k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote. Cilj aktivnosti je v izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu. V okviru cilja bodo prenovljeni pravosodni poslovni procesi in dosežena višja usposobljenost zaposlenih v pravosodju, hkrati bodo s strani upravičencev v izvajanju zagotovljene najvišje možne dodane vrednosti na posamezno enoto vloženih javnih sredstev (stroškovna učinkovitost).

Za doseganje tega cilja je Ustavno sodišče, z operacijo »Učinkovito pravosodje« pridobilo sredstva evropske kohezijske politike v višini 690.000,00 evrov, od tega evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov.

Obdobje upravičenih izdatkov za izvedbo programa traja do 31. 12. 2023.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si.