Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, zaradi povečanega obsega dela v Glavni pisarni Ustavnega sodišča objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu

NAMESTNIK VODJE GLAVNE PISARNE 

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–          visoka strokovna izobrazba upravne, pravne ali druge družboslovne smeri,
–          opravljen preizkus znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom,
–          poznavanje pristojnosti in postopkov pred Ustavnim sodiščem ter poznavanje pisarniškega poslovanja Ustavnega sodišča,
–          7 let delovnih izkušenj,
–          pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
–          usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–          znanje strojepisja.
 
2.    imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
     Namestnik vodje glavne pisarne bo opravljal naslednje naloge:
–          nadomeščanje vodje glavne pisarne v času njegove odsotnosti,
–          vodenje vpisnikov, statističnih evidenc in evidence sej,
–          delo z bazami podatkov in pomoč pri pripravi statističnih in drugih analiz za spremljanje dela Ustavnega sodišča,
–          sprejemanje, odprava, vpisovanje in urejanje pošte,
–          izvajanje nalog pisarniškega poslovanja v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, ki jih po določbah akta, ki ureja pisarniško poslovanje, izvršuje glavna pisarna,
–          arhiviranje gradiv,
–          sprejemanje udeležencev v postopku in posredovanje informacij o tem, pod katerimi pogoji je mogoče sprožiti postopek pred Ustavnim sodiščem,
–          druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje glavne pisarne ali generalnega sekretarja.
 
II.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
III.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, fotokopijo potrdila Arhiva RS o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku, potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
 
       2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
 
      3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – namestnik vodje gp”.
 
IV.  Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija  opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti (postopek pred Ustavnim sodiščem ureja Zakon o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94, pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča urejata Poslovnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 pop., in Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškemu poslovanju Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 93/03).
 
V.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VI.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas do 15 mesecev, z možnostjo sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
 
VII  1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
      2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
 
                                Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                
                                 Sekretariat