Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu
 
VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–            višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
–           pet let delovnih izkušenj,
–           poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
–           znanje enega izmed svetovnih jezikov,
–           usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–           znanje strojepisja.
 
2. imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
II. Vodja pisarne ustavnega sodnika opravlja naslednje naloge:
–           enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, svetovalca Ustavnega sodišča ali strokovnega sodelavca v strokovni službi v zadevah, v katerih je ustavni sodnik sodnik poročevalec,
–           pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
–           posredovanje zvez in sporočil,
–           korespondenčno delo za ustavnega sodnika,
–           evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
–           evidenca in usklajevanje obveznosti ustavnega sodnika,
–           administrativno delo za svetovalce Ustavnega sodišča in strokovne sodelavce v strokovni službi,
–           nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje pisarne generalnega sekretarja,
–           druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.
 
III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
VI.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije). 
     
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja pisarne ustavnega sodnika”.
 
V.    Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VII.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII.   1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
 
 
                                    Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                      Sekretariat