Obljavljeno na Zavodu za zaposlovanje 22.6.2007
Rok za prijavo 10 dni

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javno objavo za prosto delovno mesto za določen čas

VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

I.     Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:

zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– temeljni nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
– znanje strojepisja.

Temeljni nivo znanja svetovnega jezika pomeni sporazumevanje na osnovni ravni v vsakdanjih situacijah.

II.     Naloge vodje pisarne ustavnega sodnika:

– administrativna opravila za ustavnega sodnika,
– enostavna strokovna opravila in administrativna opravila v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti ustavnega sodnika,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje pisarne generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.

III.     Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas najmanj 14 mesecev oziroma za čas nadomeščanja javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom. Pravice in dolžnosti bodo določene glede na uradniški naziv vodja pisarne ustavnega sodnika.

IV.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– izjavo o nekaznovanosti,
– izjavo, da ni v kazenskem postopku,
–  fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
 

2. Kandidati lahko pisne prijave in zahtevanimi dokazili vložijo v roku 10 dni od objave pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Ustavno sodišče bo izvedlo javno objavo v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v 1. točki tega odstavka, izkazali izpolnjevanje vseh pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – javna objava – vodja pisarne ustavnega sodnika”.

VI.   Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo opravila na podlagi pregleda predložene dokumentacije in z morebitnim razgovorom.

VII.    Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na objavo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas nadomeščanja javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom.

VIII.    1. Informacije dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).

2. Ta javna objava se objavi pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

                                             Ustavno sodišče Republike Slovenije

                                                                      Sekretariat