Objava 7. 9. 2007
Rok za prijavo 20 dni.

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se izvajata v enem nazivu

VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta:
–  višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
–  pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– temeljni nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
– znanje strojepisja.

Temeljni nivo znanja svetovnega jezika pomeni sporazumevanje na osnovni ravni v vsakdanjih situacijah.

II. Naloge vodje pisarne ustavnega sodnika:
– administrativna opravila za ustavnega sodnika,
– enostavna strokovna opravila in administrativna opravila v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti ustavnega sodnika,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje pisarne generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
–  fotokopijo diplome,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.

 2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek 
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja pisarne ustavnega sodnika”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala,na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija  
opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.

VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep.

VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za  nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).

2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

                                         Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                                 Sekretariat