Objava: 8. 6. 2007
Rok za prijavo: 20 dni

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se izvajata v dveh nazivih

SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA I in SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II
za področje gospodarskega prava

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I.  Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:

1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča I:
–  univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
–  6 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu,
–  nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil;

Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;

2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
–  pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu,
–  nižji nivo znanja svetovnega jezika,
–  usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil;

Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na pravniških delih;

II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:

1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
–  poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
–  druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.

  2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
–  priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
–  druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.

Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji 
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in svetnik I.

IV.  Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.  1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
–   fotokopijo diplome,
–  potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oz. o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek 
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj javni natečaj – svetovalec I za področje gospodarskega prava” oziroma “ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje gospodarskega prava”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VII.  Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za  nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).

2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

                                           Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                                     Sekretariat