Objava: 31. 3. 2006
Rok za prijavo 15 dni.

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu

 
VODJA PISARNE SVETOVALCEV V STROKOVNI SLUŽBI 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–           višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
–           pet let delovnih izkušenj,
–           poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
–           znanje svetovnega jezika,
–           usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–           znanje strojepisja.
 
2. imenovanje v naziv:
–            da je državljan Republike Slovenije,
–            da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–            da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–            znanje uradnega jezika.
 
II. Vodja pisarne svetovalcev v strokovni službi opravlja naslednje naloge:
–           enostavna strokovna opravila v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča po odredbi namestnika ali  pomočnika generalnega sekretarja,
–           nadomeščanje vodje pisarne namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja,
–           pomoč pri pripravi sklicev sej senatov Ustavnega sodišča in zapisnikov sej,
–           administrativno delo za svetovalce in strokovne sodelavce v strokovni službi,
–           evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
–           posredovanje zvez in sporočil,  
–           druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.
 
III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
IV.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, dokazilo o delovnih izkušnjah, dokazilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi nenaklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
  
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev. Ustavno sodišče kandidatov ne bo pozivalo k dopolnitvi nepopolnih vlog.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja pisarne svetovalcev”.
 
V.    Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala,na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep.
 
VII.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za   nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII.  1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter Ustavnega sodišča.
 
 
 
                           Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                 Sekretariat   
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu
 
VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–            višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
–           pet let delovnih izkušenj,
–           poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
–           znanje svetovnega jezika,
–           usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–           znanje strojepisja.
 
2. imenovanje v naziv:
–            da je državljan Republike Slovenije,
–            da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–            da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–            znanje uradnega jezika.
 
II. Vodja pisarne ustavnega sodnika opravlja naslednje naloge:
–           enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, svetovalca Ustavnega sodišča ali strokovnega sodelavca v strokovni službi v zadevah, v katerih je ustavni sodnik sodnik poročevalec,
–           pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
–           posredovanje zvez in sporočil,
–           korespondenčno delo za ustavnega sodnika,
–           evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
–           evidenca in usklajevanje obveznosti ustavnega sodnika,
–           nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje pisarne generalnega sekretarja,
–           druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.
 
III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
IV.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, dokazilo o delovnih izkušnjah, dokazilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi nenaklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
  
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku   15 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev. Ustavno sodišče kandidatov ne bo pozivalo k dopolnitvi nepopolnih vlog.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja pisarne ustavnega sodnika”.
 
V.    Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala,na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep.
 
VII.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za   nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII.   1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter Ustavnega sodišča.
 
 
 
                    Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                        Sekretariat