POMOČNIK DIREKTORJA ZA PRAVNE ZADEVE

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:

1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– sedem let delovnih izkušenj na pravniških delih,
– pasivno znanje najmanj enega izmed svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.

Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju gornjih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, potrdilo o delovni dobi, znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku, potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).


II. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.


III. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje RS in na spletni strani Ustavnega sodišča.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana z navedbo “javni natečaj – pomočnik direktorja za pravne zadeve”. Rok za prijavo teče od zadnje objave.

Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.


STROKOVNI SODELAVEC V SLUŽBI ZA ANALIZE IN MEDNARODNO SODELOVANJE – PRIPRAVNIK

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:

1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.


Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju gornjih pogojev (fotokopijo diplome s podatki o uspešnosti v času študija, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku, potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).

II. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

III. Z izbranima kandidatoma bomo sklenili delovno razmerje za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom. Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas za opravljanje pripravništva.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje RS in na spletni strani Ustavnega sodišča.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana z navedbo “javni natečaj – pripravniki”. Rok za prijavo teče od zadnje objave.
Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranima kandidatoma bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31. Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za:

1. eno uradniško delovno mesto, na katerem se naloge izvajajo v položaju: POMOČNIK DIREKTORJA ZA PRAVNE ZADEVE

2. dve uradniški delovni mesti: STROKOVNI SODELAVEC V SLUŽBI ZA ANALIZE IN MEDNARODNO SODELOVANJE – PRIPRAVNIK

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31.