Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v dveh nazivih
 
SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II za področje državne ureditve, lokalne samouprave, referenduma in volitev
 
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–            univerzitetni diplomirani pravnik,
–           pravniški državni izpit,
–           najmanj 3 leta delovnih izkušenj na pravniških delih,
–           pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
–           usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.
 
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
 
2. imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
II.    Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
–           priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
–           opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
–           druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
 
        Naloge se izvajajo v nazivu svetnik, v katerega je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, in v nazivu samostojni svetnik. V naziv samostojnega svetnika je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški državni izpit in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu ali univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj sedem let delovnih izkušenj na pravniških delih.
 
III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
IV.  1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oz. o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
 
       2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje državne ureditve”.
 
V.   Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VII.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
 
                             Ustavno sodišče Republike Slovenije
                              Sekretariat   
 

 
SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II za področje civilnega in gospodarskega prava
 
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–            univerzitetni diplomirani pravnik,
–           pravniški državni izpit,
–           najmanj 3 leta delovnih izkušenj na pravniških delih,
–           pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
–           usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.
 
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
 
2. imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
II. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
–           priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
–           opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
–           druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
 
        Naloge se izvajajo v nazivu svetnik, v katerega je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, in v nazivu samostojni svetnik. V naziv samostojnega svetnika je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški državni izpit in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu ali univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj sedem let delovnih izkušenj na pravniških delih.
 
III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
IV.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oz. o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije).
  
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje civilnega in gospodarskega prava”.
 
V.    Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VII.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII.  1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
 
                         Ustavno sodišče Republike Slovenije
                         Sekretariat   
 
 
 Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se izvajata v enem nazivu
 
VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA 
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–           višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
–           pet let delovnih izkušenj,
–           poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
–           znanje enega izmed svetovnih jezikov,
–           usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–           znanje strojepisja.
 
2. imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
II. Vodja pisarne ustavnega sodnika bo opravljal naslednje naloge:
–           enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, svetovalca Ustavnega sodišča ali strokovnega sodelavca v strokovni službi v zadevah, v katerih je ustavni sodnik sodnik poročevalec,
–           pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
–           posredovanje zvez in sporočil,
–           korespondenčno delo za ustavnega sodnika,
–           evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
–           evidenca in usklajevanje obveznosti ustavnega sodnika,
–           administrativno delo za svetovalce Ustavnega sodišča in strokovne sodelavce v strokovni službi,
–           nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje pisarne generalnega sekretarja,
–           druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela. 
 
III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
VI.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije). 
 
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja pisarne ustavnega sodnika”.
 
V.  Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranima kandidatoma bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VII.  Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII.   1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
 
                          Ustavno sodišče Republike Slovenije
                          Sekretariat