Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, na katerem se naloge izvajajo v položaju
 
 VODJA GLAVNE PISARNE 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
I.     Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–    visoka strokovna izobrazba upravne, pravne ali druge družboslovne smeri,
–    opravljen preizkus znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom,
–    poznavanje pristojnosti in postopkov pred Ustavnim sodiščem ter poznavanje pisarniškega poslovanja Ustavnega sodišča,
–    10 let delovnih izkušenj,
–    pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
–    usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–    znanje strojepisja.
 
2.    imenovanje na položaj:
–       da je državljan Republike Slovenije,
–       da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–       da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–       da aktivno zna slovenski jezik.
 
     Vodja glavne pisarne bo opravljal naslednje naloge:
–    vodenje in organiziranje dela v glavni pisarni,
–    skrb za razvoj in sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij pri posodabljanju poslovanja glavne pisarne,
–    nadzor nad izvajanjem nalog pisarniškega poslovanja v zadevah sodne uprave,
–    izdelava statističnih in drugih analiz za potrebe spremljanja dela Ustavnega sodišča,
–    predložitev izvirnikov odločb in sklepov v podpis predsedniku Ustavnega sodišča oziroma predsedniku senata,
–    sprejemanje udeležencev v postopku in posredovanje informacij o tem, pod katerimi pogoji je mogoče sprožiti postopek pred Ustavnim sodiščem,
–    nadzor nad vročanjem pisanj Ustavnega sodišča,
–    nadzor nad arhiviranjem gradiv in skrb za odbiranje dokumentarnega gradiva, ki ima lastnost arhivskega gradiva,
–    opravljanje nalog, določenih s poslovnikom in drugimi akti Ustavnega sodišča,
–    druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja.
 
II.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
III.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, fotokopijo potrdila Arhiva RS o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije). 
 
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja glavne pisarne”.
 
IV.  Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti (postopek pred Ustavnim sodiščem ureja Zakon o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94, pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča urejata Poslovnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 pop., in Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškemu poslovanju Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 93/03).
 
V.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VI.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
     
VII   1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
                                         Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                          Sekretariat   
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v dveh nazivih
 
SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA I za področje državne ureditve, lokalne samouprave, referenduma in volitev 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
I.     Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–    univerzitetni diplomirani pravnik,
–    pravniški državni izpit,
–    najmanj 8 let delovnih izkušenj na pravniških delih,
–    pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
–    usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.
 
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
 
2.    imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I se izvajajo v nazivih svetnik Ustavnega sodišča in višji  svetnik Ustavnega sodišča. V naziv svetnik Ustavnega sodišča je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. V naziv višjega svetnika Ustavnega sodišča je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški državni izpit in  najmanj devet let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu ali univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj dvanajst let delovnih izkušenj na pravniških delih.
 
II.    Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
–    priprava zahtevnejših poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
–    opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
–    druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
 
       III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
IV.  1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oz. o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
 
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec I za področje državne ureditve”.
 
V.   Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VII.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
                                       Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                           Sekretariat   
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v dveh nazivih
 
SVETOVALEC USTAVNEGA SODIŠČA II za področje državne ureditve, lokalne samouprave, referenduma in volitev
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
I.     Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–    univerzitetni diplomirani pravnik,
–    pravniški državni izpit,
–    najmanj 3 leta delovnih izkušenj na pravniških delih,
–    pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
–    usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.
 
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
 
2.    imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča II se izvajajo v nazivih svetnik ali samostojni svetnik. V naziv svetnik je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. V naziv samostojnega svetnika je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški državni izpit in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu ali univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj sedem let delovnih izkušenj na pravniških delih.
 
II.    Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
–    priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
–    opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
–    druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
 
       III.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
IV.  1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oz. o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
 
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje državne ureditve”.
 
V.   Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
VI.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VII.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
                                Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                    Sekretariat