Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, na katerem se naloge izvajajo v položaju
 

POMOČNIK DIREKTORJA ZA PRAVNE ZADEVE

I.   Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.   zasedbo delovnega mesta:
–    univerzitetni diplomirani pravnik,
–    pravniški državni izpit,
–    sedem let delovnih izkušenj na pravniških delih,
–    pasivno znanje najmanj enega izmed svetovnih jezikov,
–    usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.
 
2.   imenovanje v naziv:
–     da je državljan Republike Slovenije,
–     da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–     da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–     da aktivno zna slovenski jezik.
 
Pomočnik direktorja za pravne zadeve bo opravljal naslednje naloge: 
–     nadomeščanje direktorja v njegovi odsotnosti, če ga ta za to pooblasti,
–     priprava osnutkov splošnih aktov Ustavnega sodišča,
–     priprava osnutkov pogodb,
–     sodelovanje v postopkih javnih naročil,
–    priprava osnutkov odločb in sklepov, s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih sodnega osebja,
–     naloge sekretarja Komisije za pritožbe in Komisije za imenovanje,
–     sestava katalogov zbirk osebnih podatkov in katalogov informacij javnega značaja,
–     priprava osnutkov mnenj v pravnih zadevah po odredbi generalnega sekretarja,
–     druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja ali direktorja.
 
II.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
III.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku, potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije). 
      
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – pomočnik direktorja za pravne zadeve”.
 
IV.  Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija     opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
V.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VI.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VII.  
1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
 
                                            Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                                                   
                                                      Sekretariat                  
                                                         


Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu
 
VODJA PISARNE NAMESTNIKA IN POMOČNIKOV GENERALNEGA SEKRETARJA

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.         zasedbo delovnega mesta:
–          višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
–           pet let delovnih izkušenj,
–            poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
–           pasivno znanje enega izmed svetovnih jezikov,
–            usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–           znanje strojepisja.
 
2. imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
Vodja pisarne namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja bo opravljal naslednje naloge:
–           priprava sklicev sej senatov Ustavnega sodišča in zapisnikov sej,
–            enostavna strokovna opravila po odredbi namestnika ali pomočnika generalnega sekretarja v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
–            evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
–            nadomeščanje vodje pisarne predsednika ali vodje pisarne generalnega sekretarja,
–           druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi namestnika in pomočnikov generalnega sekretarja, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.
 
II.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
III.  
1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku, potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije). 
      
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 17131101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja pisarne namestnika”.

IV.  Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
V.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VI.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VII.
1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
                                                                                    
                                         Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                                                         
                                          Sekretariat

 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu
 
VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
 
1.       zasedbo delovnega mesta:
–            višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
–           pet let delovnih izkušenj,
–            poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
–           znanje enega izmed svetovnih jezikov,
–            usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
–           znanje strojepisja.
 
2. imenovanje v naziv:
–          da je državljan Republike Slovenije,
–          da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–          da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–          da aktivno zna slovenski jezik.
 
     Vodja pisarne ustavnega sodnika bo opravljal naslednje naloge:
–            enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, svetovalca Ustavnega sodišča ali strokovnega sodelavca v strokovni službi v zadevah, v katerih je ustavni sodnik sodnik poročevalec,
–           pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
–            posredovanje zvez in sporočil,
–            korespondenčno delo za ustavnega sodnika,
–            evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
–            evidenca in usklajevanje obveznosti ustavnega sodnika,
–            administrativno delo za svetovalce Ustavnega sodišča in strokovne sodelavce v strokovni službi,
–            nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje pisarne generalnega sekretarja,
–           druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, direktorja ali vodje upravno-administrativnega dela.
 
 
II.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
 
III.   1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi, potrdilo o znanju tujega jezika,  potrdilo, da niso v kazenskem postopku,             potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije). 
 
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Natečajna komisija kandidatov, ki ne bodo z dokazili izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje, ne bo uvrstila v izbirni postopek.
 
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – vodja pisarne ustavnega sodnika”.
 
IV.  Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
 
V.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
VI.  Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
 
VII   1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
 
 
 
                                                                                   
                                        Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                                                              
                                          Sekretariat