Rok za prijavo 20 dni

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki se izvaja v enem nazivu, ki je enak poimenovanju delovnega mesta

SODELAVEC ZA JAVNA NAROČILA IN FINANČNE ZADEVE

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

I.     Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:

zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske ali upravne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj na finančnem področju,
– temeljni nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
– znanje strojepisja.

Temeljni nivo znanja svetovnega jezika pomeni sporazumevanje na osnovni ravni v vsakdanjih situacijah.

II.     Naloge sodelavca za javna naročila in finančne zadeve:

– nadomeščanje pomočnika direktorja za finance v njegovi odsotnosti, če ga ta za to pooblasti,
– operativno izvajanje nalog s finančnega področja in področja javnih naročil,
– organiziranje popisa osnovnih sredstev ter popisa terjatev in obveznosti,
– organizacija in vodenje postopkov letnih javnih naročil,
– nadzor nad izvajanjem postopkov v zvezi s kontrolo in popisovanjem finančnih dokumentov,
– pomoč pomočniku direktorja za finance pri vodenju poslovnih knjig in pripravi računovodskih izkazov,
– vodenje statističnih podatkov in evidenc 
s finančnega področja in področja javnih naročil,
– opravljanje pripravljalnih finančno-računovodskih del,
– priprava finančne dokumentacije za izplačilo,
– pomoč pri vodenju poslovnih knjig in pripravi računovodskih izkazov,
– sodelovanje z ustreznimi službami Ministrstva za finance,
– nadomeščanje sodelavca za kadrovske in finančne zadeve,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi pomočnika direktorja, direktorja ali generalnega sekretarja.

III.    Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot čest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
 
Naloge sodelavca za javna naročila in finančne zadeve se izvajajo v enem nazivu, ki je enak poimenovanju delovnega mesta. 

IV.   Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.  1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na finančnem področju,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja)
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek 
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec za javna naročila in finančne zadeve.

VI.   Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.

VII.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan in vročen sklep.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za   nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/ 477-64-31 (Mateja Šarlah).
 
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Ustavnega sodišča.

 
                                                          Ustavno sodišče Republike Slovenije
                                                                                 Sekretariat