Objava: 8. 6. 2018
Rok za prijavo: 18. 6. 2018

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto


VODJA PISARNE PREDSEDNIKA  
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I.        Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Vodja pisarne predsednika:
-        višja strokovna izobrazba ali prvostopenjska visokošolska (VS) izobrazba družboslovne smeri,
-        pet let delovnih izkušenj,
-        poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
-        nižja raven znanja svetovnega jezika,
-        usposobljenost za delo z računalnikom,
-        znanje strojepisja.

Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
         
Osnovna raven znanja svetovnega jezika pomeni, da se lahko sodna oseba sporazumeva na temeljni ravni v vsakdanjih situacijah (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven A2). 

Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu vodja pisarne predsednika je tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem (1) letu po imenovanju v naziv.

II.   Naloge Vodje pisarne predsednika:
-        administrativna opravila za predsednika,
-        pregled čistopisov odločb in sklepov iz pristojnosti Ustavnega sodišča pred predložitvijo v podpis predsedniku,
-       pregled končnih pisanj pred predložitvijo predsedniku v podpis,
-        enostavna strokovna opravila in administrativna opravila v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
-        pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti predsednika,
-        posredovanje zvez in sporočil,
-        korespondenčno delo za predsednika,
-        evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
-        evidenca in usklajevanje obveznosti predsednika,
-        nadomeščanje vodje pisarne generalnega sekretarja in vodij pisarn,
-    druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predsednika, generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika, ali vodje pisarne generalnega sekretarja.

III.      Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
–    da je državljan Republike Slovenije,
-    da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
–    da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
–    da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.
           
Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge vodje pisarne predsednika se izvajajo v nazivu, ki je enak poimenovanju delovnega mesta (27. plačni razred – 1.220,94 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 32. plačni razred – 1.485,46 EUR).

IV.       Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.    1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:

–    fotokopijo diplome,
–    fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerega je razviden čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
–    fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
–    potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
–    potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
–    fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
-    življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 10 dni od objave javnega natečaja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 18. 6. 2018. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008), ki je objavljen v objavi tega besedila javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga – Vodja pisarne predsednika na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj javni natečaj –vodja pisarne”. 

VI.  Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

VII.   Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep.

VIII.     Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX.   1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).

2. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ustavnega sodišča ter Ministrstva za javno upravo.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat