Objava: 5. 5. 2020
Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 20. 5. 2020.

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto

VODJA PISARNE USTAVNEGA SODNIKA  

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Vodja pisarne ustavnega sodnika:

– višja strokovna izobrazba ali prvostopenjska visokošolska (VS) izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– temeljna raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– znanje strojepisja.

Osnovna (temeljna) raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge Vodje pisarne ustavnega sodnika:

– administrativna opravila za ustavnega sodnika,
– enostavna strokovna opravila in administrativna opravila v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– naloge, povezane s pregledovanjem odločitev Ustavnega sodišča po redakciji,
– pregled končnih pisanj pred predložitvijo sodniku v podpis,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih obveznosti ustavnega sodnika,
– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti ustavnega sodnika,
– nadomeščanje drugih vodij pisarn,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika, ali vodje pisarne generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge vodje pisarne ustavnega sodnika se izvajajo v enem nazivu vodja pisarne ustavnega sodnika (28. plačni razred – 1.269,78 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 33. plačni razred – 1.544,88 EUR).

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ)
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 20. 5. 2020. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga – vodja pisarne ustavnega sodnika na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj javni natečaj – vodja pisarne”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti, in/ali psihološkega testiranja v izvedbi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep. Neizbranim kandidatom bomo njihove prijave vrnili, in sicer z navadno pošto.

VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan z vprašanjem na elektronski naslov finance@us-rs.si (Mateja Šarlah).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj ali objavljeno prosto delovno mesto«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat