OBNOVA FASADE IN STAVBNEGA POHIŠTVA – RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ustavno sodišče Republike Slovenije na podlagi 18. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in nasl.) vabi ponudnike, da podajo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za javno naročilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 68/06 z dne 30. 6. 2006, po odprtem postopku oddaje javnega naročila za  obnovo fasade in stavbnega pohištva po priloženih restavratorsko konservatorskih smernicah in popisu del.

Ponudbe morajo biti poslane ali predložene glavni pisarni v zaprtih kuvertah na naslov naročnika: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, s pripisom: “NE ODPIRAJTE – PONUDBA ZA RAZPIS ŠT. Su-47/06” Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije najkasneje do 27. 7. 2006 do 9.00 ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 2006 ob 10.00 uri v salonu Ustavnega sodišča Republike Slovenije.  Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Razpisna dokumentacija je v prilogi.