2.2. Organizacija Ustavnega sodišča


2. 2. 1.  Notranja organizacija Ustavnega sodišča

1. Ustavno sodišče ima predsednika, ki ga izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik, ki se izvoli na enak način.

Predsednik Ustavnega sodišča predstavlja Ustavno sodišče. V zadevah zunaj sodnega postopka predstavlja Ustavno sodišče v mejah svoje pristojnosti ali v mejah pooblastila predsednika tudi generalni sekretar Ustavnega sodišča.

2. Ustavno sodišče odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na sejah, na katerih je poleg predsednika in sodnikov prisoten še generalni sekretar Ustavnega sodišča. Pri posamezni točki dnevnega reda je na seji prisoten tudi tisti svetovalec Ustavnega sodišča, ki mu je zadeva dodeljena v delo. Seje Ustavnega sodišča vodi predsednik Ustavnega sodišča. Določijo se praviloma za čas pomladanskega in za čas jesenskega zasedanja z razporedom dela. Pomladansko zasedanje traja med 10. januarjem in 15. julijem, jesensko zasedanje traja med 10. septembrom in 20. decembrom.

Zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča se dodeljujejo ustavnim sodnikom praviloma  po abecednem vrstnem redu začetnic njihovih priimkov. Zadeve ustavnih pritožb se dodeljujejo ustavnim sodnikom glede na njihov razpored v senatih praviloma po abecednem redu začetnic priimkov članov senata.

Svetovalcem Ustavnega sodišča, ki jih imenuje Ustavno sodišče izmed pravnih strokovnjakov, dodeljuje zadeve v delo generalni sekretar Ustavnega sodišča.

3. O vprašanjih, povezanih s svojo organizacijo in delom, odloča Ustavno sodišče na upravnih sejah.

4. Za preizkus ustavnih pritožb ima Ustavno sodišče tri tričlanske senate in sicer:
- senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev (kazenski senat),
- senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev (civilni senat),
- senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev (upravni senat).

Delitev dela med senati določi Ustavno sodišče z razporedom dela. Po veljavnem razporedu senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o gospodarskih prestopkih in postopkih o prekrških ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih zaradi motenja posesti. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pristojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih delovnih in socialnih sporov. Predsednika senata in člane senata določi Ustavno sodišče z razporedom dela.

5. Ustavno sodišče ima Komisijo za redakcijo, ki pripravlja končna besedila odločb in sklepov Ustavnega sodišča, ki jih to sprejme na plenarni seji.

6. Na Študijski komisiji Ustavnega sodišča sodniki skupaj s svetovalci Ustavnega sodišča obravnavajo posamezna vprašanja v zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem. Študijska komisija pripravi predloge načelnih stališč o njih.

7. Komisija za gospodarska in organizacijska vprašanja pripravlja predloge odločitev za upravno sejo s področij notranje organizacije, materialnega poslovanja, osebnih prejemkov in povračil, finančnega načrta in njegovega izvrševanja; komisija odloča o posameznih vprašanjih Ustavnega sodišča, kadar tako določajo splošni akti ali na podlagi pooblastila upravne seje.

8. Personalna komisija odloča o zadevah zaposlovanja, napredovanja in imenovanj v skladu s pravili, ki jih določajo splošni akti Ustavnega sodišča.

9. Komisija za pritožbe: njeni senati v skladu s splošnim aktom odločajo o pritožbah zoper odločitve o pravicah in obveznostih zaposlenih v sekretariatu Ustavnega sodišča, ki imajo status javnih uslužbencev, ter o pritožbah kandidatov zoper odločitve v postopkih javnih natečajev za zasedbo uradniških delovnih mest.

10. Uredniški odbor zbirke odločb in sklepov Ustavnega sodišča ureja Zbirko, v kateri se objavljajo pomembnejše odločitve Ustavnega sodišča.

2. 2. 2. Razpored dela Ustavnega sodišča

(1) Razpored sej ter razpored dela ustavnih sodnikov in svetovalcev Ustavnega sodišča določi Ustavno sodišče z razporedom dela, ki ga sprejme na upravni seji.

(2) Seje Ustavnega sodišča se praviloma določijo za čas pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem, za čas jesenskega zasedanja pa med 10. septembrom in 20. decembrom.

(3) V obdobjih iz prejšnjega odstavka se praviloma določijo tudi seje senatov.

(4) Razpored dela se objavi na oglasni deski, razpored sej, način dodeljevanja zadev ustavnim sodnikom, delitev dela med senati Ustavnega sodišča in njihovo sestavo pa tudi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.

Veljavni razpored dela Ustavnega sodišča je v tiskani obliki na voljo v glavni pisarni, na spletni strani pa na naslovu http://www.us-rs.si/aktualno/razpored-dela/.

2.2.3. Sekretariat Ustavnega sodišča

1. Za opravljanje strokovnih, sodnoupravnih, finančnih in administrativno-tehničnih del ima Ustavno sodišče Sekretariat, ki ga sestavljajo naslednje organizacijske enote:
- Strokovna služba,
- Služba za analize in mednarodno sodelovanje,
- Služba za dokumentacijo in informatiko,
- Glavna pisarna in
- Služba za splošne in finančne zadeve.

2. Generalni sekretar Ustavnega sodišča skrbi za usklajeno delovanje vseh služb Sekretariata. Neposredno vodi in organizira delo Strokovne službe, Službe za analize in mednarodno sodelovanje, Službe za dokumentacijo in informatiko ter Glavne pisarne. V razmerju do zaposlenih v teh službah ima položaj predstojnika državnega organa. V odsotnosti generalnega sekretarja nadomešča namestnik generalnega sekretarja.

3. Strokovno službo sestavljajo svetovalci Ustavnega sodišča, ki pripravljajo poročila ter osnutke odločb in sklepov v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča. Svetovalci Ustavnega sodišča so lahko univerzitetni diplomirani pravniki z opravljenim pravniškim državnim izpitom oziroma magisterijem pravnih znanosti. Delo svetovalcev lahko opravljajo tudi sodniki, dodeljeni na delo na Ustavno sodišče. Delo svetovalcev Ustavnega sodišča na posameznih pravnih področjih vodijo namestnik in pomočniki generalnega sekretarja Ustavnega sodišča, ki hkrati opravljajo delo svetovalca v zahtevnejših zadevah. V strokovni službi se opravljajo tudi pravniške strokovne naloge s področja sodne uprave, ki so v pristojnosti generalnega sekretarja.

4. Služba za analize in mednarodno sodelovanje zbira podatke in informacije pravne narave, potrebne za delo strokovne službe, pripravlja pravne podlage za ustavnosodno evidenco, prevaja odločitve Ustavnega sodišča v angleški jezik in opravlja naloge s področja mednarodnega sodelovanja. Službo vodi predstojnik službe.

5. Služba za dokumentacijo in informatiko zagotavlja informacijsko podporo delu, skrbi za računalniško podprto poslovanje, vodi ustavnosodno evidenco in opravlja knjižnično dejavnost za potrebe Ustavnega sodišča. Službo vodi predstojnik službe.

6. Glavna pisarna sprejema vloge, odpravlja odločbe in sklepe ter druga pisanja Ustavnega sodišča, vodi vpisnike in druge evidence, skrbi za razdeljevanje gradiv za seje Ustavnega sodišča in senatov, skrbi za objavo odločb in sklepov ter za arhiviranje gradiv. Vodi jo vodja glavne pisarne.

7. Služba za splošne in finančne zadeve opravlja finančno-računovodska, splošna pravna in kadrovska dela, protokolarna, administrativno-tehnična ter druga spremljajoča dela. Službo vodi direktor službe, ki je tudi odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta Ustavnega sodišča. V razmerju do zaposlenih v tej službi ima direktor službe položaj predstojnika državnega organa. V odsotnosti ga nadomešča pomočnik direktorja službe.

2. 2. 4. Organigram Ustavnega sodišča2. 2. 5. Namestnik in pomočniki generalnega sekretarja, predstojniki in vodje služb Ustavnega sodišča               

mag. Tjaša Šorli, namestnica generalnega sekretarja
Nataša Stele, pomočnica generalnega sekretarja Suzana Stres, pomočnica generalnega sekretarja
mag. Zana Krušič - Matè, pomočnica generalnega sekretarja za sodno upravo
Ivan Biščak, direktor službe za splošne in finančne zadeve
Nataša Lebar, vodja glavne pisarne
dr. Sebastian Nerad, generalni sekretar, začasno tudi predstojnik službe za mednarodno sodelovanje
mag. Miloš Torbič Grlj, predstojnik službe za dokumentacijo in informatiko