Mediji in javnostKatalog IJZ5. Pravica vpogleda v spis Ustavnega sodišča in podatki o stanju postopka v posamezni zadevi

5. Pravica vpogleda v spis Ustavnega sodišča in podatki o stanju postopka v posamezni zadevi


Pravico vpogleda v spis ureja Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 –  v nadaljevanju ZUstS) v 4. členu. Podrobneje jo ureja Poslovnik Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v 24. in 25. členu.       

Udeleženci v postopku pred Ustavnim sodiščem imajo pravico vpogleda v spis ves čas, ko teče postopek. Druge osebe imajo to pravico le, če jim to dovoli predsednik Ustavnega sodišča. Druge osebe morajo izkazati pravni interes za vpogled. Zoper odklonitev vpogleda v spis je v roku 3 dni od vročitve sklepa dovoljen ugovor. O ugovoru odloči Ustavno sodišče. Ker velja za pravico vpogleda v spis ureditev iz ZUstS in ne iz Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03 in nasl.), se za izdajanje fotokopij listin iz spisa stroški zaračunajo na podlagi stroškovnika, ki ga je določilo Ustavno sodišče. Objavljen je na spletni strani na naslovu http://www.us-rs.si/vloge/stroskovnik-za-fotokopije/, v tiskani obliki pa je na razpolago v glavni pisarni Ustavnega sodišča.

Udeleženec v postopku lahko pisno zaprosi za podatke o stanju postopka v posamezni zadevi. Podatke daje sodnik poročevalec. Drugim osebam daje podatke o stanju postopka v posamezni zadevi na podlagi pisnega zaprosila generalni sekretar. Če je pisno zaprosilo poslano po elektronski pošti, mora biti podpisano z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.