Ustavno sodišče Republike Slovenije  objavlja na podlagi 1. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih naročilih javno naročilo po odprtem postopku za
 
nakup dveh osebnih vozil za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
 
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov : Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana , s pripisom : “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA RAZPIS ŠT. Su-71/06”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
 
Ponudbe morajo prispeti v VLOŽIŠČE Ustavnega sodišča Republike Slovenije najkasneje do 10.00 ure dne 25. 4. 2006. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane.
 
Javno odpiranje ponudb bo 25. 4. 2006 ob 10.30 uri na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana.
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
 

 Razpisna dokumentacija je v prilogi.