Številka: Su-77/07-55
Datum: 13. 12. 2007
 
 
Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 72. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in nasl.)
Ustavno sodišče Republike Slovenije objavlja
 
 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem
s stvarnim premoženjem države za leto 2007, v upravljanju
Ustavnega sodišča Republike Slovenije
 

    
in sicer za motorna vozila in druge premičnine: