Številka: Su-VII-3/10-13
Datum:   26. 10. 2010

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS), 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 72. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in nasl.) Ustavno sodišče Republike Slovenije objavlja 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem
s stvarnim premoženjem države za leto 2010, v upravljanju
Ustavnega sodišča Republike  Slovenije

in sicer za druge premičnine – strojna računalniška oprema: