Številka: Su-VII-1/09-6
Datum: 2. 12. 2009

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 72. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) Ustavno sodišče Republike Slovenije objavlja

 namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem
s stvarnim premoženjem države za leto 2009, v upravljanju
Ustavnega sodišča Republike  Slovenije

 in sicer za premičnine – strojna računalniška oprema: