Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

11.05.2022

U-I-167/22

Zahteva za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic)


10.05.2022

U-I-166/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora IVG-31 in na zemljišča v enoti urejanja prostora ŠKR-1, ki se uvrščajo v območje trgovskih, oskrbnih, poslovno- storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjše obrti (CDo)


09.05.2022

U-I-165/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: - 7. člena, 45. člena, prvega odstavka 46. člena, drugega odstavka 49. člena, drugega odstavka 51. člena, prvega odstavka 56. člena, prvega, drugega, tretjega, četrtega, šestega in osmega odstavka 57. člena, 57.b člena, prvega in drugega odstavka 57.c člena, drugega odstavka 58. člena, petega in šestega odstavka 63. člena, četrtega odstavka 90. člena, 143. člena, 144. člena in 200.a člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US); - 79. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E); - 45. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21); - od 11. do 15.a člena, petega odstavka 33. člena, petega odstavka 37. člena in petega odstavka 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečišč


06.05.2022

U-I-164/22

Pobuda za oceno ustavnosti 6.b, 6.c in 6.č člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 92/20 in 159/21) ter 22., 23. in 24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 159/21)


05.05.2022

U-I-162/22

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1)


05.05.2022

U-I-163/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šeste alineje prvega odstavka 5. člena Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17), prve alineje četrtega odstavka 62. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/17) in koncesijske pogodbe z dne 4. 7. 2014, sklenjene med Občino Jesenice in družbo ENOS OTE, d. o. o.


03.05.2022

U-I-161/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor pod zap. št. 694 kategorizira javno pot "Govekarjeva ul., od Litijske c. do C. II. grupe odredov", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1245/5, 1245/6, 1245/8, 1246/2, 1246/5, 1246/11, 1247/12, 1247/15, 1247/20, 1247/22, 1247/23, 1247/24, 1247/26, 1247/30, 1247/33, 1247/34 in 1247/35, vse k. o. Dobrunje


29.04.2022

U-I-160/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega, šestega in sedmega odstavka 31. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 92/20 in 159/21)


28.04.2022

U-I-159/22

Pobuda za oceno ustavnosti 11. točke prvega odstavka 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


26.04.2022

U-I-158/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


26.04.2022

U-I-155/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 120.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-2)


26.04.2022

U-I-157/22

Pobuda za oceno ustavnosti 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)


26.04.2022

U-I-156/22

Pobuda za oceno ustavnosti 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22)


22.04.2022

U-I-154/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 126. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21 in 54/22)


22.04.2022

P-3/22

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani


21.04.2022

U-I-153/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora P11-S2/2 (EUP PA03) Krčevina pri Ptuju - Pri Panorami (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/18)


21.04.2022

U-I-150/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


21.04.2022

U-I-152/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


20.04.2022

U-I-151/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. opombe Dnevnega reda Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica, št. 725-1/2013/21 z dne 22. 6. 2020


19.04.2022

U-I-149/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)