Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

13.08.2021

U-I-175/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke 136. člena v zvezi s 7. točko prvega odstavka 142. člena in drugim odstavkom 199.d člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ur. p. b., 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)


12.08.2021

U-I-174/21

Pobuda za oceno zakonitosti 10. člena Pravilnika o plačilu za delo obsojencev (Uradni list RS, št. 27/16 in 4/20)


04.08.2021

U-I-173/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 16.a in 16.c člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/13) v delih, ki se nanašajo na zemljišča s parc. št. 486/10, 486/17 in 486/18, vse k. o. Kranjska Gora, ter 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 108/20) v delu, ki se nanaša na javno pot št. 689581


29.07.2021

U-I-172/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 - popr., 53/12, 9/13, 23/13 - popr., 71/14 - popr., 95/15, 38/16, 63/16, 12/17 - popr. in 42/18) v delu, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 214/8, 214/12, 214/19 in 214/26, vse k. o. Poljansko predmestje


28.07.2021

U-I-171/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 122/21)


27.07.2021

U-I-170/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 35., 36. 39. in 45. člen Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)


26.07.2021

U-I-169/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in drugega odstavka 6. člena in 7. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 109/21, 113/21 in 120/21)


26.07.2021

U-I-168/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4.točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b.,142/20 in 82/21) in postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/21); Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21); Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 66/21); Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/21); Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/21); Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 79/21); Odloka o začasni


23.07.2021

U-I-167/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. odstavka 25. člena in 39. a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 51/21, ZPIZ-2)


22.07.2021

U-I-166/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 374. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 )


16.07.2021

U-I-165/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 26. člena, 41. člena, 44. člena in 50. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17, 59/19 in 90/21 – v nadaljevanju SZ-1), četrtega odstavka 119. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20 – v nadaljevanju SPZ) in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11, 85/13)


15.07.2021

U-I-164/21

Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 - ZUreP-2)


15.07.2021

R-II-8/21

Zahteva za dostop do inf. javnega značaja v zadevi U-I-18/17


14.07.2021

U-I-163/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 16. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/11 in 37/20)


08.07.2021

U-I-161/21

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 29/21 in 95/21) in za oceno ustavnosti "ne obveščanja dotičnih volivcev iz strani Državne volilne komisije pri določitvi novih volilnih enot"


07.07.2021

U-I-162/21

Pobuda za začetek postopka za presojo ustavnosti šestega odstavka 60. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20 – v nadaljevanju ZKP)


28.06.2021

U-I-160/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 59. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 203/20 - ZIUPOPDVE)


24.06.2021

U-I-159/21

Pobuda za oceno ustavnosti 57. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)


22.06.2021

U-I-158/21

Pobuda za oceno ustavnosti Odloka o javnem redu in miru v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 12/21)


18.06.2021

U-I-157/21

Pobuda za oceno ustavnosti 12. in 13. točke prvega odstavka 7. člena Odloka o javnem redu in miru v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/12 in 5/21)