Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je na spletni strani Ustavnega sodišča možen z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

29.09.2023

U-I-197/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 - popr. – ZFPPIPP)


29.09.2023

U-I-196/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 - popr. – ZFPPIPP)


28.09.2023

U-I-195/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. in 6. alineje prvega odstavka 164. člena in tretjega odstavka 172. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in nasl.) ter Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Urani list RS, št. 15/14 in nasl.)


26.09.2023

U-I-194/23

Pobuda za oceno ustavnosti 55., 56., 57., in 58 člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljenih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21)


26.09.2023

U-I-193/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19)


22.09.2023

U-I-192/23

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 61. člena in petega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 )


21.09.2023

U-I-191/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega, šestega in sedmega odstavka 31. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 92/20 in 159/21)


20.09.2023

U-I-189/23

Pobuda za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22)


20.09.2023

U-I-190/23

Pobuda za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22)


19.09.2023

U-I-188/23

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (Uradni list RS, št 63/23 - ZIUPRPK)


18.09.2023

U-I-187/23

Pobuda za oceno ustavnosti četrte alineje pravega odstavka 164. člena in tretjega odstavka 172. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21 in 54/22) ter Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št 15/14, 38/15 in 90/15)


15.09.2023

U-I-186/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. in 6. točke prvega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 21. člena ter tretjega odstavka 152. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)


14.09.2023

P-14/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul ter Inšpektoratom Republike Slovenije za naravne vire in prostor


13.09.2023

U-I-185/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 - ZNPPol)


13.09.2023

U-I-184/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 - ZNPPol)


13.09.2023

U-I-183/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 - ZNPPol)


12.09.2023

U-I-182/23

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 27. in 5. točke 28. člena Pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (Uradni list RS, št. 12/20)


12.09.2023

U-I-181/23

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22), Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) in Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


11.09.2023

U-I-180/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 1548 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od Obvozne c. do 716271" (odsek 720641) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1975/2, k. o. Ježica


06.09.2023

U-I-179/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 219. in 185. člena Zakona o državnem tožilstvu - 1 (Uradni list RS št. 58/2011, 47/12, 19/15, 36/19, 139/20, 54/21 in 87/21)