Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

31.05.2023

U-I-95/23

Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti "občinskega odloka (člen 407) pri obnovi vodovoda v Kamni Gorici"


29.05.2023

U-I-94/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 33. točke 4. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) ter 1. in 1.a člena ter drugega odstavka 3. člena Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22)


26.05.2023

U-I-93/23

Zahteva za oceno ustavnosti 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17 - ZUJIK)


26.05.2023

U-I-91/23

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 57. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 47/12, 19/15, 36/19, 139/20 in 54/21) in prvega odstavka 75. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21)


25.05.2023

U-I-92/23

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 22. člena v zvezi s osmim odstavkom 41. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20)


24.05.2023

U-I-90/23

Zahteva za oceno ustavnosti tretje alineje drugega odstavka 6. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21, ZOA)


24.05.2023

U-I-89/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 47. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 47/12, 19/15, 36/19, 139/20 in 54/21)


19.05.2023

U-I-87/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti druge točke prvega odstavka 61. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 59/22)


19.05.2023

U-I-88/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 7. člena in drugega odstavka 9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 - popr., 53/12, 9/13, 23/13 - popr., 71/14 - popr., 95/15, 38/16, 63/16, 12/17 - popr., 42/18 in 59/22) v zvezi s kartama grafičnega dela 3.1 "Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev" in 3.2 "Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje", kolikor v enoti urejanja prostora BE-486 na zemljiščih s parc. št. 1204/3 in 1206/1, obe k. o. Bežigrad, določata namensko rabo ZS - zelene površine za oddih, rekreacijo in šport


18.05.2023

U-I-86/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 53. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 59/22) in Priloge 2 "Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN" v delu, ki se nanaša na OPPN 502 Obvoznica Gameljne, kolikor se nanašata na zemljišča parc. št. 159, 160, 162, 737, 736, 778/1, 749, 718, 813, 814, 707, 790, 708, 815/1, 1420/1, 1431/1, 1432/1, 1433, 709/1, 709/2, 774/3, 1419 in 1418, vse k. o. Gameljne


18.05.2023

P-10/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Kočevju


17.05.2023

P-9/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Občine Domžale in Inšpektoratom Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Enoto Ljubljana


17.05.2023

U-I-85/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. poglavja Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15, 22/18 in 94/21)


12.05.2023

P-8/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo Maribor, Medobčinsko inšpekcijo, in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in energijo, Območno enoto Maribor


12.05.2023

U-I-84/23

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22), Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) in Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


11.05.2023

U-I-83/23

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož (Uradni list RS, št. 115/22) in Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1328/1 k. o. 2631 Portorož (Uradni list RS, št. 115/22)


09.05.2023

U-I-82/23

Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 201. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter prvega in drugega odstavka 211. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)


08.05.2023

U-I-79/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 131. člena Obligacijskega zakonika


08.05.2023

U-I-80/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 292. in 293. člena v zvezi s 242. in 244. členom ter četrtim odstavkom 232. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 242. člena v zvezi s 244., 292. in 293. členom ter četrtim odstavkom 232. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju


08.05.2023

U-I-78/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 - popr., 53/12, 9/13, 23/13 - popr., 71/14 - popr., 95/15, 38/16, 63/16, 12/17 - popr., 42/18 in 59/22), kolikor v Prilogi 1 za enoto urejanja prostora RN- 46 določa urbanistični pogoj v delu, ki se nanaša na odstranitev nelegalno zgrajenega objekta na zemljišču s parc. št. 483/12, k. o. Karlovško predmestje