Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

14.06.2021

U-I-154/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/2013, 94/2013 - tehn. popr., Uradno glasilo e-občina, št. 7/2018 - tehn. popr. in št. 12/2018) in za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 - ZPNačrt) ter 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 - ZUreP-2)


11.06.2021

U-I-153/21

Zahteva in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki (Uradni list RS, št. 15/16)


11.06.2021

U-I-152/21

Pobuda za oceno ustavnosti 43. točke 3. člena, tretjega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o redividiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 84/18 - ZRev-2)


10.06.2021

U-I-151/21

Pobuda za oceno ustavnosti 4. in 4.b točke prvega odstavka 44. člena ter 45. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


10.06.2021

U-I-150/21

Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 63/16 - ZDavP-2J) v zvezi s 95. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19)


08.06.2021

U-I-149/21

Pobuda za oceno ustavnosti akta Državne komisije za poklicno maturo št. 0122-2/2020 z dne 14. 12. 2020


08.06.2021

P-2/21

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Sodnim svetom in Vrhovnim sodiščem


07.06.2021

R-II-7/21

Vloga (Up-517/17)


07.06.2021

U-I-148/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/2000, 30/06, 93/07 in 16/21) ter 4., 5., 6., 11. in 12. člena Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 11/20 in 6/21)


04.06.2021

U-I-147/21

Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/12 - popr. in 27/16)


02.06.2021

U-I-144/21

Pobuda za oceno ustavnosti 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


02.06.2021

U-I-142/21

Pobuda za oceno ustavnosti 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


02.06.2021

U-I-145/21

Pobuda za oceno ustavnosti 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


02.06.2021

U-I-143/21

Pobuda za oceno ustavnosti 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


02.06.2021

U-I-146/21

Pobuda za oceno ustavnosti 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


01.06.2021

U-I-141/21

Pobuda za oceno ustavnosti 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


31.05.2021

U-I-140/21

Pobuda za oceno ustavnosti Pobude Stranke Resni.ca volivcem za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo 18. in 51. člena Ustave z osnutkom Ustavnega zakona o spremembi 18. in 51. člena Ustave


28.05.2021

U-I-139/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 27. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/2020)


26.05.2021

U-I-138/21

Pobuda za oceno ustavnosti 9., 12. in 18. člena, 11. točke 21. člena, 9. točke 35. člena ter 36. in 54. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 - ZNUAPK)


25.05.2021

U-I-136/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 495. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)