Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

03.02.2023

U-I-24/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 489 kategorizira javno pot "Vrhovci, c. XXI, od Pod jezom do h.st. 38" (odsek 714082) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1871/39, k. o. Dobrova


03.02.2023

U-I-23/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 489 kategorizira javno pot "Vrhovci, c. XXI, od Pod jezom do h.st. 38" (odsek 714082) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1871/26, k. o. Dobrova


02.02.2023

U-I-22/23

Pobuda za oceno ustavnosti 3. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09 - ZOdvT) in 19. točke 7. člena Sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 70/22)


27.01.2023

U-I-20/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 489 kategorizira javno pot "Vrhovci, c. XXI, od Pod jezom do h.st. 38" (odsek 714082) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1871/38, k. o. Dobrova


27.01.2023

U-I-21/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 489 kategorizira javno pot "Vrhovci, c. XXI, od Pod jezom do h.st. 38" (odsek 714082) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1871/45, k. o. Dobrova


20.01.2023

U-I-17/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 489 kategorizira javno pot "Vrhovci, c. XXI, od Pod jezom do h.st. 38" (odsek 714082) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1871/43, k. o. Dobrova


20.01.2023

U-I-18/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 489 kategorizira javno pot "Vrhovci, c. XXI, od Pod jezom do h.st. 38" (odsek 714082) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1871/42, k. o. Dobrova


20.01.2023

U-I-19/23

Zahteva za oceno ustavnosti 169. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo)


20.01.2023

U-I-15/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 125/22 - ZNB-D)


19.01.2023

U-I-16/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor - pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2178, k. o. Ježica, - pod zap. št. 928 kategorizira javno pot "od 716191 do 716194" (odsek 716192) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1607, k. o. Ježica, - pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1809, 1690, 1796, 1841, 1621, 1801, 1802, 1859, 1678, 1843, 1858, 1857, 1623, 1622, 1618, 1620, 1619 in 1874, vse k. o. Ježica, in - pod zap. št. 1548 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od Obvozne c. do 716271" (odsek 720641) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1975/2, 1975/3 in 2054/2, vse k. o. Ježica


18.01.2023

U-I-14/23

Zahteva za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, prvega odstavka 111. člena, 118., 122. in 135.č člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22)


18.01.2023

U-I-13/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19)


16.01.2023

U-I-12/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


16.01.2023

U-I-10/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


16.01.2023

U-I-11/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


16.01.2023

U-I-9/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


13.01.2023

U-I-8/23

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 158/22) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. člena in Priloge Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04, 38/14, 58/22, 137/22 in 162/22) in Priloge Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04, 38/14, 197/20, 58/22, 137/22 in 162/22), v delih, ki se nanašajo na lovišče s posebnim pomenom Prodi Razor


12.01.2023

U-I-7/23

Zahteva za oceno ustavnosti 59. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20)


11.01.2023

U-I-6/23

Pobuda za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega in četrtega odstavka 3. člena ter 4. in 5. člena Odloka o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 22/21)


10.01.2023

U-I-4/23

Pobuda za oceno ustavnosti prvega in sedmega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20) ter 2. točke tretjega odstavka 35. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22 in 158/22)