Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

27.08.2020

U-I-377/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke prvega odstavka 13. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/2002, 122/2004, 119/2007, 30/2009, 97/2012 in 89/2020)


24.08.2020

U-I-374/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19)


20.08.2020

U-I-372/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 106. člena v zvezi z 66. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)


17.08.2020

U-I-370/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka 12. člena, prvega odstavka 13. člena, prvega odstavka 14. člena ter drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 44. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 50/19)


11.08.2020

U-I-369/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08) kolikor kategorizira javno pot JP992191"Lajnarjev Hrib" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 618, 620, 622/1 in 624, vse k. o. 1019 Matke


10.08.2020

U-I-365/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 12/18 in 42/18) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 42/18) v delih, ki se nanašata na enoto urejanja prostora ŠI-550


10.08.2020

U-I-364/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno prečiščeno besedilo in 111/07 - ZPDI ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08, 40/09, 10/11 in 17/19)


05.08.2020

U-I-362/20

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19 - ZZavar-1) ter 2., 4., in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16)


31.07.2020

U-I-358/20

Pobuda za presojo ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13)


31.07.2020

U-I-356/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


31.07.2020

U-I-353/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 30/09)


31.07.2020

U-I-354/20

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99 - ZSta-1)


31.07.2020

U-I-352/20

Pobuda za oceno ustavnosti 297. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


29.07.2020

U-I-348/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka, prve in tretje alineje šestega odstavka ter sedmega odstavka 199.b člena ter prvega odstavka, prvega stavka drugega odstavka in petega odstavka 199.e člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20 - ZV-1)


28.07.2020

U-I-346/20

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 118. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. št. 21/13 in 78/13 – popr. in 52/16 - ZDR-1)


27.07.2020

U-I-345/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19)


27.07.2020

U-I-344/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 9. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)


23.07.2020

U-I-342/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 ) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20)


17.07.2020

U-I-338/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18)


17.07.2020

U-I-339/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 57. člena in drugega odstavka 87. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 - ZMV-1)